Vol 9, No 4 (2019)

Table of Contents

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA MONOPOLI JAWA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA JAWA NGANGGO AKSARA MURDA SISWA KELAS VIII SMPN 1 DLANGGU MOJOKERTO TAUN AJARAN 2018/2019 PDF
DWI CAHYO MAULUDIN, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

RAGAM BASA SAJRONE MEDHIA SOSIAL YOUTUBE AKUN LONDO KAMPUNG (KAJIAN SOSIOLINGUISTIK) / WIDE VARIETY Of YOUTUBE SOSIAL MEDIA LANGUAGES FOR LONDO KAMPUNG PDF
MUHAMMAD IHYA ULUMUDDIN, SURANA

Articles

PANGEMBANGAN MEDHIA AUDHIO POP UP BOOK KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI CRITA RAKYAT SMP NEGERI 17 SURABAYA PDF
IING EKA CITRA RUSDIRA, SRI SULISTIANI

Articles

TRADHISI JAMASAN PUSAKA ING DHUSUN TANGGUNGAN DESA BALONGREJO KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK (Tintingan Folklor) PDF
SHEREEF BUDI ANGGORO, SUWARNI

Articles

NILAI RELIGIUS SAJRONE TRADHISI RUWATAN ING PUNDHEN SUMBER SUKA DHUSUN NGENDUT KABUPATEN JOMBANG (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
NADIA DEA MAYRETHA, OCTO DENDY ANDRIYANTO

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA FLASH FOTO CRITA SINAMBUNG KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEKS DHESKRIPSISISWA KELAS VII SMPNEGERI 1 KEDUNGPRING, KABUPATEN LAMONGAN TAUN AJARAN 2018/2019 PDF
DYAH AYU PURWANING SUMINAR, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

MAKSIM KERJASAMA KUALITAS SAJRONE PACATURAN LAWAKAN PERCIL CS ING PAGELARAN WAYANG (TINTINGAN PRAGMATIK) PDF
HASTI IRINE AYU RUKMI, SURANA

Articles

PENYIMPANGAN MAKSIM KESOPANAN SAJRONE VIDEO YOUTUBE “LUDRUK SARIP TAMBAK OSA” DENING AKUN @UPT. AUDIO VISUAL PDF
YOGA PAMUNGKAS, MURDIYANTO

Articles

TRADHISI MANTEN ING DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO (TINTINGAN ETNOLOGI BUDAYA) PDF
LISTYA RATNANINGTYAS, SUKARMAN

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA FILM DHOKUMENTER KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS GEGURITAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 MODO, KABUPATEN LAMONGAN TAHUN AJARAN 2019/2020 PDF
SITI SUMA ZAROH, UDJANG PAIRIN


ISSN: 2252-5777