Vol 1, No 3 (2013)

Yudisium III Wisuda ke 78

Table of Contents

Articles

EROTISME SAJRONE CRITA CEKAK JAWA MODERN TAUN 2012 TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
IMA NOORMA SARI

Articles

PARAGA WANITA SAJRONE CERBUNG TRESNAKU MUNG SEPISAN ANGGITANE ISMOE RIANTO : TINTINGAN KRITIK SASTRA FEMINIS PDF
FUNGKY RATANIAWATI

Articles

DONGENG SAJRONING RUBRIK CRITA TAMAN PUTRA JAYA BAYA TAUN 2012 LAN PASINAONE SASTRA PDF
MEYRA HARTANTIKA

Articles

PENDHEKAR KAMPUNG PINDHANGAN SAWIJINING CRITA FIKSI KANURAGAN : TINTINGAN SOSIO - ANTROPOLOGIS PDF
DINDA MULIA ERDIASTUTY

Articles

KADURJANAN SAJRONE CERBUNG GEGER NUSABIRU ANGGITANE MARYUNANI PURBAYA (Tintingan Strukturalisme Genetik) PDF
GANESTYA SARASWATI

Articles

CERBUNG PUNGGEL ANGGITANE ISMOE RIANTO : TINTHINGAN ANTROPOLOGI SASTRA PDF
ROHMAH TRI SUSANTI

Articles

PARAGA-PARAGA SAJRONE CERBUNG SAWISE ANA SUMPAH ANGGITANE ESMIET : TINTINGAN PSIKOLOGI KEPRIBADIAN SKINNER PDF
FAJAR HARDIANA CANDRA D

Articles

DHENDHAME PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG POLAHE RASA ANGGITANE AL ARIS PURNOMO : TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD PDF
DEA RISTIANA DEWI

Articles

RESISTENSI TUMRAP KOLONIALISME SAJRONE CERBUNG RACUN-RACUN ING PURI BULELENG ANGGITANE SUROSO BC.Hk. : TINTINGAN POSTKOLONIAL PDF
RICCA DINARIYANTI

Articles

SESAMBUNGANE LEGENDHA DESA WOTANMAS JEDONG LAN CANDHI JEDONG ING KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO PDF
DENI WINDYARSIH

Articles

CRITA RAKYAT KEBO KICAK KARANG KEJAMBON ING KABUPATEN JOMBANG PDF
CITRA DWI ANGRAINI

Articles

PANGEMBANGAN MODHUL DHIGITAL TUMRAP ASIL PASINAON MACA TEKS AKSARA JAWA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SIDOARJO PDF
RIZKY DAMAYANTI

Articles

KUMPULAN NASKAH DRAMA GAPIT ANGGITANE BAMBANG WIDOYO SP. (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
TIA LUSIANA SAPUTRA

Articles

TEMBUNG SESULIH ING BASA JAWA DHIALEG SURABAYA SUB-DHIALEG MOJOKERTO PDF
NOVIA RAKHMATIN S

Articles

DAYANE MEDIA AUDIOVISUAL SLIDE BERSUARA TUMRAP UNDHAKING KAWASISAN NGAPRESIASI CRITA RAKYAT SISWA KELAS VIII SMP N 4 NGAWI TAUN AJARAN 2012-2013            PDF
ERLASARI SEPTIA GERBIANA

Articles

PEPRINCEN SEMANTIS TEMBUNG KRIYA KANG NDUWENI TEGES NGOMONG PDF
DWI RESTININGTYAS ADI P.

Articles

MAKNA FILOSOFIS SAJRONE TRADHISI SEDHEKAH BUMI ING KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN PDF
NANIK RATNA INDARTI

Articles

PANGEMBANGAN LKS TUMRAP UNDHAK-UNDHAKANE KATRAMPILAN NULIS RINGKESANE CRITA FIKSI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 6 SURABAYA TAUN PIWULANGAN 2012/2013 PDF
SANGGA DEWI GATI PRATIWI

Articles

MITOS TRADHISI NENIKAHAN ANTARANE DESA JATISARI LAN DESA NGULAAN ING KABUPATEN TUBAN (Tintingan Mitopoik) PDF
YATIK DWI LESTARI

Articles

LARASING TEMBUNG LAN TEMBANG SAJRONING ANTOLOGI CAMPURSARI BANYUWANGI ANGGITANE ANDANG C.Y (Tintingan Stilistika) PDF
NIHAYATUL MAGHFIROH

Articles

ASPEK SEMIOTIS SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN ALAM SAWEGUNG ANGGITANE SUDI YATMANA PDF
NURWULA KUSMIATI

Articles

REFLEKSI ETIKA JAWA SAJRONING RERIPTAN SASTRA JAWA KLASIK; STUDI TEKS LAN KONTEKS SERAT WIRA ISWARA PDF
BANGKIT IRMANUDIN BAHRI

Articles

LEGENDHA KYAI AGENG MOHAMMAD BESARI ING DESA TEGALSARI KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO (Tintingan Folklor) PDF
YUNIAR RISKA WIDYARINI

Articles

LELEWANING BASA LAN DIALEKTIKA KASETYANING SATRIYA SAJRONING NASKAH RAMA VERSI MADURA (Stilistika) PDF
RIMA SUSANTI

Articles

WUJUD, GUNA, LAN KALUNGGUHANE KRIYA TANDUK PDF
FITRI WIJAYANTI

Articles

DINAMIKA KONFLIK SAJRONE NOVEL AMRIKE KEMBANG KOPI ANGGITANE SUNARYATA SOEMARDJA PDF
SITI MARIA ULFA

Articles

PIWULANG ISLAM SAJRONE NASKAH ISRARUL USHUL PDF
PADRIANA AYU JAYANTI

Articles

LAKU RITUAL WAROK SAJRONE PAGUYUBAN SENI REYOG KARTIKA PURI ING KABUPATEN PONOROGO (Tintingan Folklor) PDF
HERMA WAHYU PARA MILA

Articles

PANGEMBANGAN MEDIA ANIMASI FLASH SAJRONE NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS KOMBINASI PASANGAN AKSARA JAWA SISWA KELAS VII SMPN 1 PAGERWOJO TULUNGAGUNG TAUN AJARAN 2012/2013 PDF
ENDAH AGUSTINA

Articles

TRADHISI SAJRONE SERAT NARPAWANDAWA SURAKARTA PDF
IKA SULISTIANI

Articles

KASANGSARANING URIP SAJRONING NOVEL JEMINI ANGGITANE SUPARTO BRATA PDF
IMELDA ATIKA

Articles

MAKNA FILOSOFIS SAJRONE TRADHISI GANTI LANGSE ING PETILASAN PRABU KERTABUMI PDF
FEBRIAN SULUH C

Articles

KONFLIK PSIKOLOGIS PARAGA UTAMA SAJRONING CRITA SAMBUNG "REMBULAN WUNGU" ANGGITANE ARDINI PANGASTUTI PDF
YUNI ASTUTI

Articles

DINAMIKA STRUKTUR TEKS LAN KAPRIBADHENE PARAGA UTAMA WANITA SAJRONING CERBUNG NURUTI KAREP ANGGITANE WISNU SRI WIDODO PDF
ENIK YUNITA

Articles

TINDAK TUTUR TAKON ING DESA JETIS KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN PDF
CANDRA GHULAM AHMAD

Articles

TINDAK TUTUR INFORMATIF SAJRONE KHOTBAH KEBAKTIAN MINGGU ING GREJA KRISTEN JAWI WETAN ING KUTHA SURABAYA PDF
PURWO PRASETYO YUWONO

Articles

TINDAK TUTUR NAMPIK BASA JAWA ING DESA RINGINPITU KEC. KEDUNGWARU KAB. TULUNGAGUNG PDF
DHIMAS WAHYU S U

Articles

TINDAK TUTUR NGABARI ING DESA JURUG, KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN PONOROGO PDF
MAR'ATUS SHOLIHAH

Articles

SET LAN KOLOKASI SAJRONE UPACARA PANGGIH PENGANTEN ING KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK PDF
FARIDA TRI UTAMI

Articles

WUJUD LAN DAYA PIGUNANE PAWADANG ING TINDAK TUTUR DOL-TINUKU PDF
SUCI WATI

Articles

WUJUD LAN CAKRIKE PAWADAN ING BASA JAWA PDF
LIMA PURNAMA SARI

Articles

PENGEMBANGAN MEDIA COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION (CAI) KANGGO PIWULANGAN APRESIASI CRITA WAYANG KANTHI LAKON SANG DEWABRATA PRASETYA KELAS VII SMP NEGERI 2 JOMBANG TAUN PIWULANGAN 2012/2013 PDF
KHUSNUL FATIMAH

Articles

NASKAH PRIMBON JAELANI SUNTINGAN TEKS LAN STUDI INTERTEKSTUALISME PDF
AMILIA HIDAYATI

Articles

AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL NGLARI WOTING ATI ANGGITANE FITRI GUNAWAN DOC
WAHYU NING WIDYADARI

Articles

RARAS RUMING TETEMBUNGAN SAJRONING CRITA KATRESNAN RERIPTANE TIWIEK S.A PDF
ADITYA KURNIA DEWI

Articles

SANGGIT LAN PANGOLAHING BASA SAJRONE CARITA "GUWA BANGER" ANGGITANE TIWIEK S.A. PDF
LIA JULIANA DEWI

Articles

WUJUD LAN DAYA PIGUNANE PAWADAN BASA JAWA ING PASRAWUNGAN PDF
MALIP

Articles

UNSUR GAIB SAJRONE CERBUNG NOTHOK LAWANG PING PATBELAS ANGGITANE ESMIET PDF
RR.PUSPITANINGDYAH PRABANTARI

Articles

WUJUD, MAKNA LAN FUNGSI SAJRONE TRADHISI SADRANAN MASYARAKAT UGAL-AGIL ING DUSUN JURANG SEMPU, DESA DAYAKAN, KECAMATAN BADEGAN, KABUPATEN PONOROGO PDF
FIRMAN ARYADHANI

Articles

PIWULANG AGAMA SAJRONE NASKAH KABAR KIYAMAT (Tintingan Filologi) PDF
NINIK ISTIQOMAH

Articles

NILAI FILOSOFI SAJRONING TRADISI NYAMBUNG TUWUH MANTU ING KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
IRNA DWI SUBEHTI

Articles

WUJUD LAN ISI CRITA NABI MUSA ING SERAT AMBYA (Tintingan Filologi) PDF
RESPATI RETNO UTAMI

Articles

KONFLIK ING JAGADING PAMULANGAN SAJRONE "ANTOLOGI CERKAK TRUBUS KANG MRANGGAS" ANGGITANE TIWIEK S.A. PDF
ENDANG T RAHAYU

Articles

UJUB SLAMETAN SAJRONE SIKLUS PANGURIPAN ING DESA GEDANGAN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Wujud lan Idealisme Nilai Budaya Jawa) PDF
RATIH SWANDAYANI

Articles

MAKNA SIMBOLIS BANYU TUK PITU ING TRADHISI RUWATAN RRI MADIUN (Tintingan Folklor) PDF
AURIA RASTUTI CIPTA

Articles

SET NGENANI SOLAH BAWANE TANGAN PDF
ARIS BAGUS SETIAWAN

Articles

LELEWANE BASA SAJRONE CRITA SAMBUNG WATESING KASABARAN ANGGITANE TIWIEK S.A PDF
DWI LISTIANINGSIH

Articles

NILAI PENDHIDHIKAN KARAKTER SAJRONING DONGENG-DONGENG ASIA KANGGO BOCAH PDF
ANIES KURNIAWATI

Articles

TINTINGAN STRUKTURAL GENETIK NOVEL DONYANE WONG CULIKA ANGGITANE SUPARTO BRATA PDF
SEPTIA FITRIYANTI

Articles

ASPEK RELIGIUS SAJRONE NASKAH JAKA SELIWAH (Tintingan Filologi) PDF
SETYONITI KUSUMA DEWI

Articles

PIWULANG SAJRONE SERAT WASITA BASA (Tintingan Filologi) PDF
JAZILATUL RAKHMAH

Articles

BASA AWAK BIS "JAYA" TRAYEK SURABAYA - PONOROGO (Analisis Sosiolinguistik) PDF
FUAD ABDUL GHAFAR AS

Articles

ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO PDF
ADITA GALIH SETYOKO

Articles

UKARA PAMRAYOGA PDF
AHMAD ABDUL MALIK AMRULLAH

Articles

DAYA PANGARIBAWANE MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN TUMRAP UNDHAKING KAWASISAN UNGGAH UNGGUH BASA JAWA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 PUCUK LAMONGAN TAUN AJARAN 2012/2013 PDF
FITRI APRILIYAH WULANDARI

Articles

WERNANE BASA HUMOR SAJRONE DHAGELAN JO KLITHIK JO KLUTHUK PDF
NURIZAL WIDODO

Articles

ANALISIS SALAHE BASA SAJRONE KARANGANE SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 6 SURABAYA TAUN AJARAN 2012/2013 DOC
DESI DWI HARTATI

Articles

WUJUD, GUNA, LAN KALUNGGUHANE RIMBAG (E) PDF
ELLVA KHOIROH AGUSTINA

Articles

MODEL PASINAON MACA GURITAN DENING SUMONO ING SMPN 1 PANGGUL KELAS IX C PDF
YUSUF WIDHIARSO

Articles

TINTINGAN STRUKTURAL MITOS RARA KIDUL ING DESA NGLEBENG KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK PDF
NURUDIN AGUS KURNIAWAN

Articles

PANGANAN TRADHISIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
VIA PUSPITA SARI

Articles

WEWATEKANE PARA PARAGA SAJRONING NOVEL NALIKA PRAU GONJING ANGGITANE ARDINI PANGASTUTI (Kajian Struktural) PDF
ROSIH NGESTI WAHYUNI

Articles

"BATIK JONEGOROAN" ING DESA PRAYUNGAN, SUMBEREJO, BOJONEGORO (Tintingan Wujud, Makna, Ekologi Budaya lan Fungsi) PDF
ARIS KURNIAWAN

Articles

AKULTURASI BUDAYA LAN SINKRETISME SAJRONING SULUK RESI DRIYA PDF
GALIH SETYA POERBAYA


ISSN: 2252-5777