Vol 2, No 3 (2014)

Yudisium III Wisuda ke 81

Table of Contents

Articles

NILAI PATRIOTISME SAJRONE NOVEL NYAI AGENG SERANG ANGGITANE S. SASTROATMODJO PDF
RIZKA RAHMA AGUSTINA

Articles

METONIMI ING BASA JAWA MASYARAKAT DESA SOBONTORO, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
DENI CANDRA IRAWAN

Articles

SERAT DARMA SONYA (SUNTINGAN TEKS LAN WAWASAN SEMIOTIKA) PDF
WRATSARI KRISHNAMURTY

Articles

LELEWA LAN PAMILIHE TEMBUNG BASA WAROK PONOROGO PDF
ACHZARIVIEN

Articles

PAMILIHE TEMBUNG LAN TEMBUNG LELEWANE BASA SAJRONE KIDUNG SESINGIR ANGGITANE PAKUBUWANA IX PDF
LINDAWATI

Articles

TINDAK TUTUR PAMIT ING PASRAWUNGAN MASYARAKAT DESA MACANBANG, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
RISKA RAHMI S

Articles

PAMAWASE PAMACA TUMRAP NOVEL PIWELINGE PURANTI ANGGITANE TIWIEK SA PDF
SISWOYO

Articles

KARAKTERISTIK CARITA DETEKTIF JARING KALAMANGGA ANGGITANE SUPARTO BRATA LAN CARITA DETEKTIF HOUSE OF SILK ANGGITANE ANTHONY HOROWITZ (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
SUKMA SATRIANI RIHADINI P.

Articles

WANITA LANYAH SAJRONE CERBUNG MECAKI LURUNG KANG ILANG ANGGITANE ISMOE RIANTO TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
APRIANI ADINING BUDI

Articles

KONSTRUKSI SINTAKSIS MAWA TEMBUNG KRIYA NENANDHANG {-en} DOC
APRILIA SAFITRI

Articles

BASA BAKUL IWAK ING PASAR UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK PDF
DURROTUL MALAHAH

Articles

JAGATE PAKARYAN SAJRONE CERBUNG "NGOYAK LINTANG" ANGGITANE AL ARIS PURNOMO : TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
ARMYDA ADINDA SORAYA

Articles

KEPEMIMPINAN ING LAKON RAMA TAMBAK (TINTINGAN STRUKTURAL) PDF
IRMA FITRIANA

Articles

KESENIAN BANTENGAN ING TLATAH KABUPATEN KEDIRI LAN KABUPATEN MOJOKERTO (ANTROPOLOGI SIMBOLIK) PDF
CATHARINA AGNES DINA SARI

Articles

TRADHISI GREBEG SURA ING KABUPATEN PONOROGO (Tintingan Owah Gingsir Kabudayan) PDF
HERMA WAHYU PARA MITA

Articles

PIWULANG SAJRONE NASKAH SERAT WEDYA PRAMANA (Tintingan Filologi) PDF
ANA SEPTIANINGRUM

Articles

DISKRIMINASI TUMRAP WANITA SAJRONE NOVEL SUMINAR ANGGITANE TIWIEK SA PDF
TYA RESTA FITRIANA

Articles

TRADHISI BALANG SEGA ING DESA TONDOMULYO, KEDUNGADEM, BOJONEGORO (WUJUD, MAKNA, FUNGSI LAN OWAH GINGSIRE TRADHISI) PDF
DYAH AYU PURWANDANI

Articles

ASPEK TEMATIK LAN STILISTIK SAJRONE PAGELARAN JANGER KARISMA DEWATA BANYUWANGI KANTHI LAKON PENTHUL DADI RATU PDF
ERLIK CITRA BUDIARTI

Articles

TRADHISI BALANG SEGA ING DESA TONDOMULYO, KEDUNGADEM, BOJONEGORO (WUJUD, MAKNA, FUNGSI LAN OWAH GINGSIRE TRADHISI) PDF
DYAH AYU PURWANDANI

Articles

UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGGUNAKAKE BASA RINENGGA KANTHI MEDIA DOLANAN ULAR TANGGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CERME TAUN AJAR 2013-2014 PDF
RENNY KARTIKA W.

Articles

PROBLEM KAJIWANE PARAGA MINANGKA OBYEK SEKS SAJRONE CERBUNG KESUMAT ANGGITANE TIWIEK S.A (Psikologi Kapribadhen G.W Allport) PDF
HANDAYANI

Articles

PROBLEM KAJIWANE PARAGA UTAMA JRONING NOVEL SAWISE LANGITE KATON BIRU ANGGITANE YUNANI : TINTINGAN PSIKOLOGI INDIVIDUAL ALFRED ADLER PDF
MIFTAKHUL ROHMAH

Articles

LELEWANE BASA SAJRONE SERAT NALAWASA NALASATYA PDF
AFRIDA RIKASARI

Articles

CERITA JAMAN REFORMASI SAJRONE CERBUNG NGUDANG ESEME REMBULAN ANGGITANE ESMIET LAN NOVEL 1998 ANGGITANE RATNA INDRASWARI IBRAHIM PDF
FITRA WAHYU CAHYANTI

Articles

KEGAGALAN AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA PRIYA SAJRONE NOVEL WEWADINE ALAS PEJATEN ANGGITANE C.IS SARJOKO PDF
FATIMAH ZAYIN MEGA S.

Articles

PROBLEM PSIKOLOGIS PARAGA UTAMA PRIYA SAJRONING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANE SUPARTO BRATA PDF
ESTY DWI P

Articles

KODRATE MANUNGSA SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN "GARISING PEPESTEN" ANGGITANE R. BAMBANG NURSINGGIH (TINTINGAN STRUKTUR LAN STILISTIKA) PDF
FITRIANI FATONAH

Articles

REKADAYA PRAKARA UKUM ING CERBUNG PAK GURU ANGGITANE SUHINDRIYO : TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
GAYUH RISDIAN SAPUTRO

Articles

KAUTAMANING WANODYA SAJRONE NASKAH PRABU RARA(Tintingan Filologi) PDF
AULISA NANDA APRILIYANTI

Articles

KADURJANAN ING JAGADING JURNALISME SAJRONE NOVEL SANG PANGERAN PATI ANGGITANE FITRI GUNAWAN(Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
EFI TRI JAYANTI

Articles

TRADHISI BUCENG ROBYONG ING DESA GEGER KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG(Tintingan Folklor) PDF
NILA YAFIE

Articles

ASPEK FILOSOFIS CERGAM (CERITA GAMBAR) ASMARA PEGAT JIWA ANGGITANE ARIPURNA PDF
JAYATRI SETYORINI

Articles

PANGEMBANGAN LKS ELEKTRONIK KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM TAUN PIWULANGAN 2013/2014 PDF
AMELIA FEBRIANA

Articles

TINDAK TUTUR ING MASYARAKAT DESA MACANBANG, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
RISKI YULIA WARDANI

Articles

MITOS LAN LEGENDHA SAJRONE CERBUNG UMBUL SUNGSANG ANGGITANE AL ARIS PURNOMO(Tintingan Antropologi Sastra) PDF
ARINIS SHOFIFAH

Articles

NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT BOJONEGORO PRABU ANGLING DARMA KANG WICAKSANA ANGGITANE SUHARMONO K(Tintingan Resepsi Sastra) PDF
OKTARINA DWI PRATIWI

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA GAMES FLASH "HOW WANTS TO BE A SIAJA" KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGANGGO SANDHANGAN WYANJANA TUMRAP SISWA KELAS VIII SMPN 1 GONDANG, MOJOKERTOTAUN AJARAN 2013/2014 PDF
IRA MARIYON

Articles

PANGARIBAWANE MEDHIA PASINAON ABASIS INTERNET (BLOG) TUMRAP KAWASISAN NEMBANG MACAPAT SISWA KELAS VIII SMPN 4 PACITAN PDF
PUTRI AL NASRUM

Articles

PEPINDHAN SAJRONE CERKAK-CERKAK ING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT TAHUN 1984 PDF
NIKEN SURYADARI

Articles

TINDAK TUTUR MENGING ING DESA WAUNG, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
NURHANDRIANA

Articles

ASPEK FOLKLORIK PANJI SAJRONE KIDUNG WANGBANG WIDEYA(Tintingan Struktural Naratif) PDF
EVA CAHYANING TYAS

Articles

WUJUD LAN JINISE REDHUNDHASI ING BASA JAWA PDF
WIDHARMA ALIT SUKMA PUTRA

Articles

ASPEK SOSIO-POLITIK SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN PAGELARAN ANGGITANE J.F.X HOERY(Tintingan Struktural Batin lan Aspek Stilistik) PDF
TRI WULAN OKTIYA M

Articles

KONTRAKSI TEMBUNG BASA JAWA ING CECATURAN MASYARAKAT WILAYAH JOMBANG PDF
SUDARMANTO

Articles

KAPITAYAN SAJRONE CERBUNG ESEM ING LINGSIR SORE ANGGITANE NARYATA(Tintingan Antropologi Sastra) PDF
SAAD BAHARUDDIN MUKHIB

Articles

LEGENDHA KI AGENG MAGETAN ING KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TUMRAP MASYARAKAT PANYENGKUYUNGE(Tintingan Folklor) PDF
GALIH DWI PURBOASRI

Articles

KRITIK SOSIAL SAJRONE ANTOLOGI CERKAK LINTANG ALIT ANGGITANE SUMONO SANDY ASMORO :TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
TATAG WIRAMUSTIKA YUDHA

Articles

PENGARUH MEDHIA SMART CARD KANTHI TEKNIK TS-TS (TWO STAY-TWO STRAY) TUMRAP KAWASISAN NULIS PASANGAN CA, JA, MA, BA, LAN KA, TA, LASISWA KELAS VII SMP NEGERI 5 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2013-2014 PDF
DWI YULIANTI

Articles

LAKU ASKETIK SAJRONE KITAB BAB ASALE MANUNGSA PDF
ISNAINI DITYA PRAMUSINTA

Articles

ASPEK STILISTIK LAN FILOSOFIS ING CAKEPAN GENDHING-GENDHING PAHARGYAN MANTEN ADAT SURAKARTA PDF
FERDYANSYAH KARNAIN

Articles

KOHESI LAN KOHERENSI ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDHISI OKTOBER-DESEMBER 2013 PDF
LISTYAN PURWONUGROHO

Articles

KLENIK SAJRONE NOVEL SIRAH ANGGITANE A.Y SUHARYONO :TINTINGAN ANTROPOLOGI SASTRA PDF
DEVITA KRISTIANI

Articles

PIWULANG MORAL SAJRONE SERAT DONGENG MANCA WARNI PDF
ROHYANA MARGA SETYANING ARUM

Articles

LAKON PASEBAN SAJRONE WAYANG TOPENG GAGRAG MALANG KI SHOLEH ADI PRAMONO PDF
PARAMITHA DEWI INDRANINGTYAS

Articles

LAKON ADIPATI ARYA BLITAR SAJRONE WAYANG KENTRUNG RARAS MADYA ING KABUPATEN BLITAR PDF
AZIZAH FATIMATUZ ZAHRO

Articles

PIWULANG AGAMA SAJRONE NASKAH KITAB THAREQ PDF
RENI LEILIAWATI

Articles

BASA PEDHALANGAN KI SENTHO YITNO CARITO ING PAGELARAN WAYANG PURWA LAKON PENDHAWA MBANGUN BALE PRABA YEKSA PDF
DESITA AYU ANGGRAINI

Articles

PROBLEM PSIKOLOGIS PARAGA UTAMA ING NOVEL ASMARANI ANGGITANE SUPARTO BRATA PDF
ARFA DHANI NUGRAHA

Articles

MANTRA SAJRONE NASKAH SERAT RUWAT MURWAKALA LAN PROSESI RUWAT MURWAKALA PDF
ARUM KUSUMA SARI

Articles

NILAI MORAL SAJRONE SERAT MADUJAYA(TINTINGAN FILOLOGI) PDF
LAELY YUNITA

Articles

MAKNA SIMBOLIS LAN NILAI FILOSOFIS GUNUNGAN ING PAGELARAN WAYANG KULIT PDF
WAHYUNTORO SABDHO

Articles

TRADHISI SIRAMAN GONG KYAI PRADHAH ING DESA KALIPANG, KECAMATAN SUTOJAYAN, KABUPATEN BLITAR PDF
ERLINA DIANA

Articles

SASMITA SAJRONE NASKAH SERAT WEDHA TENGARA(Tintingan Filologi) PDF
ISTANTI FATKHUL JANAH

Articles

TRADHISI JAMAS PUSAKA ING DESA NGLIMAN, KECAMATAN SAWAHAN, KABUPATEN NGANJUK PDF
ISMUDIYANTI

Articles

MOTIF INTERAKSI SOSIAL SAJRONE NOVEL BEKASI REMENG-REMENG ANGGITANE SUPARTO BRATA PDF
IKA MUSTIKA


ISSN: 2252-5777