Vol 3, No 1 (2015)

Yudisium I Wisuda ke 82

Table of Contents

Articles

SERAT LOKAJAYA LAN FILM KALIJAGA(TINTINGAN ALIH WAHANA) PDF
INDI LARASATI

Articles

SET LAN KOLOKASI NGENANI CACADE AWAK PDF
NURUL CHAMIDAH

Articles

REGISTER BASA JAWA ING TWITTER PDF
PUSPITA APRILIANI

Articles

TRADISI SEDHEKAH PETHIK LAUT ING DESA PASEBAN KABUPATEN JEMBER PDF
RUHASTU PUTRI WIBOWO

Articles

PANGARIBAWANE MEDIA MOVIE MAKER TUMRAP KAWASISAN NULIS KARANGAN EKSPOSISI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 NGIMBANG TAHUN AJARAN 2013/2014 PDF
CITRA PURBARANNI JUWITA

Articles

NOVEL IBU ANGGITANE POERWADHIE ATMODIHARDJO ( TINTINGAN SEMIOTIK ) PDF
RIA MAHMUDAH

Articles

NOVEL PENGANTEN ANGGITANE SURYADI W.S (Tintingan Strukturalisme Genetik) PDF
EMA DWI AGUSTIN

Articles

NOVEL REMBULAN NDHUWUR BLUMBANG ANGGITANE NARKO "SODRUN" BUDIMAN (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
SHOLIKHATUL FITRIYAH

Articles

MAKNA SAJRONE KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANE SUPARTO BRATA ( Tintingan Struktural ) PDF
ANIKE PRARISTA PUTRI

Articles

KAJIAN STILISTIKA TUMRAP GINEM WAYANG SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT DENING DHALANG KI MANTEP SUDHARSONO PDF
SABRINA RINA AYUNANI

Articles

TRADHISI SURAN AGUNG WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI ING KUTHA MADIUN (Tintingan Sinkretisme Budaya) PDF
MUHAMMAD REZA A

Articles

PAMILIHE TEMBUNG LAN LELEWAN BASA SAJRONE LIRIK CARITA BASA USING NAWI BKL INAK ANGGITANE ANTARIKSAWAN JUSUF LAN HANI Z. NOOR PDF
TRI NUR MEILASARI

Articles

PIWULANG AGAMA SAJRONE NASKAH DARAH MURTASIYAH ( Tintingan Filologi ) PDF
ENGGAR SOSOTYANINGSIH

Articles

REGISTER BLANTIK SAPI ANA PASAR KEWAN KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG ( Tintingan Sosiolinguistik ) PDF
DENDANG DEWI WULANDARI


ISSN: 2252-5777