Vol 3, No 2 (2015)

Yudisium II Wisuda ke 83

Table of Contents

Articles

PROBLEM KAJIWANE PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL NALIKA REMBULAN PANGLONG ANGGITANE TIWIEK SA PDF
YOHAN PRANDANA

Articles

MITOS LAN MISTIS SAJRONING CRITA SILAT DREDAH ING PADHEPOKAN SUKMA ILANG ANGGITANE WIDODO BASUKI PDF
ALFIATUS SOLIKHAH

Articles

NILAI BUDAYA ING SERAT ANGLINGDARMA ANGGITANE DURAHKEMAT (TINTINGAN FILOLOGI) PDF
WAHYU SAYOGYA RANI

Articles

PURIK SAJRONE CERBUNG OMAH ANGGITANE WIDODO BASUKI (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
NABELLA INTAN PERMATASARI

Articles

MORALITAS SAJRONE CERBUNG NGGAYUH LINTANG ANGGITANE TIYASTI PDF
MEY ZAHROH FIRDAUS

Articles

KONFLIK BATINE PARAGA SAJRONE NOVEL "DUDU KEMBANG SWARGA" ANGGITANE BAMBANG HERMANTO (TINTINGAN STRUKTURAL) PDF
CITRA PUSPITA SARI

Articles

KRITIK SOSIAL SAJRONE RAMPADAN CERKAK GARA-GARA KAGIRI-GIRI ANGGITANE DJAJUS PETE (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
HAMDAN SYAUQI

Articles

RASA KUWATIRE PARAGA UTAMA SAJRONE ANTOLOGI CERKAK TREM ANGGITANE SUPARTO BRATA (TINTINGAN PSIKOANALISIS SASTRA) PDF
NISWATUL LATIFAH

Articles

PETUNGAN DINA KANGGO MANTU ING TULUNGAGUNG (Tintingan Fungsi lan Owah owahaning Tradhisi) DOC
RISA AKSARI DEWI

Articles

TRADHISI KIRAP ENCEK NGANTEN ING DHUSUN GRENJENG SRATUREJO, BOJONEGORO DOC
RISKA SUNDARWATI

Articles

TRADHISI MANGANAN ING DESA JANJANG KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA (WUJUD, MAKNA, FUNGSI, LAN OWAH GINGSIR BUDAYA) PDF
ARIVIANI PONCOWATI

Articles

NILAI MORAL ING TEMBNG DOLANAN GEGAYUTANTUMRAP KOMPETENSI SIKAPE SISWA ING SEKOLAH DHASAR PDF
FAHRUN WULANDARI

Articles

NOVEL ING MANILA TRESNAKU KELARA-LARAANGGITANE FITRI GUNAWAN(Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
SITI AYU NURLAILI

Articles

NOVEL PARA PAWESTRI PEJUWANGANGGITANE SUPARTA BRATA(Tintingan Strukturalisme Genetik) PDF
LAILIN ALMUHITHIA SARI

Articles

NGRUMAT LAYON ING DESA TANJUNG MAGETAN(Tintingan Wujud, Makna lan Piguna) PDF
INTAN PRIMASTI PURNAMASARI

Articles

KESENIAN JIDOR SENTULAN ING DUSUN SENTULAN, DESA BONGKOT,KAB. JOMBANG(Tintingan Folklor) PDF
NONIE BOEDI VARIENDA

Articles

KONFLIK SAJRONING ANTOLOGI CRITA CEKAK MAWAR ABANG ANGGITANE ARIESTA WIDYA PDF
KHOLIDYAH HANUM

Articles

ASPEK KESEJARAHAN SAJRONE SERAT NITIK SULTAN AGUNG DOC
YOLAND PRAHASTYA FIONERITA

Articles

TINDAK TUTUR TAWA DAGANGAN DENING BAKUL MIDER ING DESA SEMBUNGREJO KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PDF
UYUM LIBRALIA

Articles

TEMBUNG KAHANAN SAJRONE BASA JAWA ING TLATAH JEMBER PDF
LIANA AZMI AZHARI


ISSN: 2252-5777