Vol 3, No 3 (2015)

Yudisium III Wisuda ke 84

Table of Contents

Articles

RAGAM BASA GADHEN ING KUTHA MOJOSARI (Sosiolinguistik) DOC
PRAMESTA ANNISA S

Articles

MIYAK KADURJANAN SAJRONE CERBUNG GETIH SRI PANGGUNG ANGGITANE KUKUH S. WIBOWO (Tintingan Struktural) PDF
DYAH TRI WULANDARI

Articles

LEGENDHA PESANGGRAHAN PATIH DJOJODIGDO ING KUTHA BLITAR (Tintingan Folklor) PDF
DESINTA NINGTYAS

Articles

PIWULANG MORAL SAJRONE SERAT WULANG PUTRA PDF
MAULINA TITIS AYU RESPATI

Articles

PANGETRAPE METODHE TGT TUMRAP KAWASISAN NULIS AKSARA MURDA LAN AKSARA SWARA SISWA KLAS IX SMP LABORATORIUM UNESA PDF
SITI FATIMAH

Articles

TINDAK DEGSIYA SAJRONE NOVEL REMBULAN NDHUWUR BLUMBANG ANGGITANE SUNARKO BUDIMAN LAN NOVEL RUNAWAY WIFE ANGGITANE MARGARET WAY (Tintingan Sastra Bandhingan) PDF
CYNTHIA ALIFIA PUTRI

Articles

KADURJANAN SAJRONE NOVEL DAHURU ING LOJI KEPENCIL ANGGITANE SUPARTO BRATA (TINTINGAN PSIKOLOGI SOSIAL) PDF
AININ NADZIROH

Articles

MAJAS SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN TEMBANG DHUKUH PURUNG ANGGITANE ST. SRI EMYANI (Tintingan Stilistika) PDF
SERLY GIA BINTARAWATI

Articles

NOVEL SALA LELIMANGAN ANGGITANE SUPARTO BRATA: TINTINGAN POSTKOLONIAL DOCX
LENI FITRIA WATI

Articles

TINDAK TUTUR NGINCIM KANGGO PANJURUNG ING PANGGULAWENTHAH ING DESA PACIRAN, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN PDF
ATIK DWI AGUSTIN

Articles

TRADHISI PURNAMA SIDI ING KABUPATEN PONOROGO (TINTINGAN WUJUD, MAKNA, PIGUNA, LAN OWAH GINGSIR KABUDAYAN) PDF
DELTA MEKA SEPTIANINGRUM

Articles

NILAI MORAL ING SERAT KEPATEN OBOR TINTINGAN STRUKTURAL PDF
ALFIAN ROFIQI

Articles

PROBLEM KAJIWANE PARAGA UTAMA WANITA SAJRONE NOVEL PURNAMA KINGKIN ANGGITANE SUNARYATA SOEMARDJO (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD) PDF
ANDI FEBRIANTO

Articles

MAKNA SIMBOLIS SAJRONE TRADHISI CLOROTAN ING DHUSUN BANJARSARI, DESA BARENG, KECAMATAN BARENG, JOMBANG PDF
ANI NOVIASTUTI

Articles

PIWULANG SAJRONE SERAT NITISRUTI (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
JAYANTI ADJI UTAMI

Articles

WARISAN SAJRONE NOVEL “PETHITE NYAI BLORONG” ANGGITANE PENI LAN NOVEL “THE TESTAMENT” ANGGITANE JOHN GRISHAM (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
ELA PUTRI RAHMAYANTI

Articles

MISTIK KEJAWEN SAJRONE SERAT WIRID KARAJAN (TINTINGAN FILOLOGI) PDF
SITI EKAWATI

Articles

SEJARAH PANGIWA SAJRONE SERAT PARAMAYOGA (TINTINGAN FILOLOGI) PDF
DENY CAHYONO

Articles

LEGENDHA GROJOGAN PLETUK ING DHUSUN KRANGGAN DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO PDF
YAYANG ARMADANI PRATIWI

Articles

PANGANGGONE BASA SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN DALAN TRESNA ANGGITANE MAHASISWA BASA JAWA, ANGKATAN 2013 B, UNESA PDF
ESTI WAHYUNING W

Articles

WUJUD PAMILIHE TEMBUNG LAN LELEWANE BASA SAJRONE ANTOLOGI CERKAK NYOLONG PETHEK ANGGITANE ARY NURDIANA PDF
SISKA WAHYUNINGTYAS

Articles

BASA SULUK PEDHALANGANKI SUKRON SUWONDO ING PAGELARAN RINGGIT PURWA (Tintingan Stilistika) PDF
AHMAD MUGSAN

Articles

PANGRAKITE ASMARA SAJRONE CERKAK ING MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT TAUN 2014 (TINTINGAN STRUKTURAL) PDF
TIKA OKTIANA

Articles

PANGARIBAWANE MEDHIA MOVIE MAKER TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITA RAKYAT KELAS VII SMP NEGERI 19 SURABAYA PDF
DARA MUSTIKA DEWI

Articles

PANGETRAPING PRIMBON JAMPI JAWI ING BEBRAYAN JAWA DOC
NISFULLAILAH AL M

Articles

NILAI MORAL SAJRONE TEKS SERAT PANJI NARAWANGSA DOC
SHINTA RUSALINA

Articles

LEGENDHA PESAREAN RADEN AYU PUTRI ONCAT TANDHA WURUNG ING DESA TERUNG WETAN KABUPATEN SIDOARJO PDF
AYUK SUKMAWATI

Articles

Nilai Sastra Sajrone Dongeng ing Rubrik Wacan Bocah Kalawarti Panjebar Semangat Taun 2014 PDF
ALVIANA NIRMALASARI

Articles

WERDINE WEWALERE BOCAH ING DESA BULUREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN: JINGGLENGAN ADHEDHASAR BLEGER SINTAKTISE UKARA PANDHAPUKE PDF
AGUNG BAHRONI

Articles

RAGAM BASA SAJRONE “BUKU KIDUNG-KIDUNG KESUCIAN” ING PURA MANGKU JAYA, DESA KRADENAN, KECAMATAN PURWOHARJO, KABUPATEN BANYUWANGI PDF
LIA RUSDIANA

Articles

KAWASISAN NGAPRESIASI UNSUR INTRINSIK CRITA RAKYAT MAWI MEDHIA VIDHEO SISWA KELAS VII-H SMP NEGERI 1 JABON SIDOARJO DOCX
TIA RIZKY SISWANTO

Articles

Pamilihe Tembung lan Lelewane Basa Sajrone Antologi Geguritan Bakal Terus Gumebyar anggitane Suci Hadi Suwita ( Tintingan Stilistika) DOC
MERIYA PUSPITASARI

Articles

TENGARA WAYAH ING BASA JAWA PDF
MIRA ARLISA

Articles

TINDAK TUTUR JANJI ING DHUSUN KRAJAN, DESA AMPEL, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER PDF
NINO GUSDYAN PRADANA

Articles

DHAPUR SINTAKTISE LELEWANE BASA MAWA PEPINDHAN ING WOLUNG KARYANE RADEN NGABEHI RANGGAWARSITA PDF
WAHYU SRI RIZKI

Articles

KRITIK SOSIAL POLITIK LAN EKONOMI SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN PUSER BUMI ANGGITANE MAS GAMPANG PRAWOTO (Tintingan Strukturalisme Genetik) PDF
SITI NUR AISYAH

Articles

NILAI MORAL SAJRONE NOVEL “ULEGAN”ANGGITANE JAROT SETYONO TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
DEWI PUTRI PERDANI

Articles

KAWRUH LADUNI SAJRONE BENDHEL SERTA ILADUNI DOC
DARMAWAN

Articles

TINDAK TUTUR NGAJAK MAWA BASA JAWA DHIALEG SURABAYA ING DHUSUN ALAS TIPIS, DESA PABEAN, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO DOC
GALUH CITRA UTAMA


ISSN: 2252-5777