Vol 1, No 1 (2016)

Program SKGJ 2013

Table of Contents

Articles

UPAYA NINGKATAKE PASINAON NULIS SANDHANGAN WYANJANA LUMANTAR MODHEL PASINAON KOOPERATIF TYPE TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) SISWA KELAS VIIIC ING SMPN 2 SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG PDF
ENDANG TRI WAHYUNINGSIH

Articles

Ngundhakake Kawasisan Nulis Tembang Macapat Kanthi Metodhe Teks Akrostik Siswa Klas IX F SMPN 3 Kertosono Taun Ajaran 2015/2016 PDF
AGUS WIYONO

Articles

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA JAWA MURDA KANTHI MEDHIA KERTU “POHON AKSARA” ING KELAS VIII A SMP NEGERI I NGANTRU TULUNGAGUNG TAUN AJARAN 2015-2016 PDF
ANIK INDARTI

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG KANTHI MODHEL NUMBERED HEADS TOGETHER LUMANTAR MEDHIA AUDIO SISWA KELAS 7 A SMPN 6 TULUNGAGUNG PDF
DEWI SARTIKORINI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN PIDHATO BASA JAWA KANTHI MODHEL PAMULANGAN LANGSUNG NGANGGO MEDHIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS IX A SMP NEGERI 2 LENGKONGTAUN 2015/2016 PDF
ENDANG HARTININGSIH

Articles

METODE KARYA WISATA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGARANG NARASI SISWA KELAS VIII A SMP WALISOSNO GEMPOL TAHUN AJAR 2015/2016 PDF
ENDANG NARIMO

Articles

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NEMBANG GAMBUH SISWA KELAS IX A SMPN 1 WILANGAN MIGUNAKAKE MEDIA AUDIO VISUAL MP4 PDF
ERNA TRI WIDAYATI

Articles

UPAYA NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN MACA UKARA PRASAJA AKSARA JAWA LUMANTAR MODHEL PAMULANGAN QUANTUM LEARNING KANTHI MEDHIA KARTU KATA SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 1 BERBEK PDF
GUNARTO

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN WAWANCARA BASA JAWA KANTHI “METODE BERMAIN PERAN” MARANG SISWA KLAS VIII A SMPN 1 PUCANGLABAN, KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN PAMULANGAN 2015/2016 PDF
HERI SUKAMTO

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS TEMBANG MACAPAT KANTHI TEKNIK KREATIF TERATAI TUMRAP SISWA KELAS 7B SMPN 2 SAWAHAN TAUN PAMULANGAN 2015/2016 PDF
INDAH KHOLIFAH

Articles

Ngundhakake Kawasisan Nulis UkaraTanduk lan UkaraTanggap KanthiTeknik Bursa Kata Siswa Kelas VIIIB SMP Negeri 3Kalidawir Taun Ajaran 2015/ 2016 PDF
INDRIANI

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN CRITA PENGALAMAN  PRIBADI KANTHI MEDHIA MODHEL BONEKA TANGAN SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 2 GONDANG TAUN PAMULANGAN 2015/2016 PDF
KATIMAH

Articles

METODHE DOLANAN PERAN KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN MICARA BASA KRAMA ALUS SISWA KELAS VII-I SMP NEGERI 2 NGANJUK PDF
KHOIRUL NIKMAH

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA LEGENA LAN SHANDANGAN SWARA KANTHI MODEL KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION KELAS VII-C SMPN 6 NGANJUK TAUN PIWULANGAN 2015/2016 PDF
LILIK HENDARWATI

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS SANDHANGAN AKSARA JAWA KANTHI METODHE  STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) SISWA  KLAS VIII G SMP  NEGERI  2  PACE  KABUPATEN NGANJUK SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2015/2016 PDF
SUMIATI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS NASKAH DRAMAKANTHI METODHE DHISKUSI LUMANTAR RUBRIK CERITA CEKAK SAKA MAJALAHPANJEBAR SEMANGAT TAHUN 2015 TUMRAP SISWA KELAS VIII FSMP NEGERI 1 GONDANG TULUNGAGUNG PDF
SUPANJI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI DONGENG KANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD SISWA KELAS 8B SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG PDF
LINDARWATI

Articles

NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NULIS SANDHANGAN AKSARA JAWA SISWA KELAS VII A MTS NEGERI PARE KANTHI MEDIA FLASH PDF
MASRUROIN NURKHOTIMAH

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAKCRITA PEWAYANGAN KANTHI MEDHIA COMPACT DISCSISWA KELAS IX A SMPN 2 PAKEL TULUNGAGUNG TAUN PAMULANGAN 2015-2016 PDF
MINTEN

Articles

MODELING THE WAY  FLASH CARD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA MAWA SANDHANGAN SWARA SISWA KELAS 7A SMPN 5 TULUNGAGUNG PDF
MUJI PURWATI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGETRAPAKE BASA RINENGGA KANTHI METHODE MAKE- A MATCH KLAS VII H SMP NEGERI 1 BARON TAHUN PAMULANGAN 2015-2016 PDF
MUSRIWATI

Articles

MEDHIA DOLANAN ULAR TANGGA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA JAWA KELAS VII-E SMPN 4 KERTOSONO TAUN PIWULANGAN 2015/2016 PDF
NAYU YUTI SUWARINI

Articles

UPAYA  NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NGGUNAKAKE BASA KRAMA LUMANTAR NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIIIG SMPN 1 BESUKI TULUNGAGUNG PDF
NUNUK DWI ERYANTI

Articles

UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISWAN NULIS LAYANG PRIBADI KANTHI MODHEL KOOPERATIF TIPE STAD (SISWA KELAS 8A SMP NEGERI 2 WRINGINANOM) PDF
RIANAH

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA GEGURITAN KANTHI METODHE PEMODHELAN TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 1 NGRONGGOT TAUN AJARAN 2015/2016 PDF
S. YUNI PUSPITOSARI

Articles

MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAWKANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN APRESIASI CERKAK SISWA KLAS VIII C MTs NEGERI MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO PDF
SOLIKHAH

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS GEGURITAN SISWA KELAS IX-3 SMP NEGERI 7 NGANJUK KANTHI MIGUNAKAKE METODHE KARYA WISATA PDF
SRIANI

Articles

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA MURDA LAN PASANGANE LUMANTAR MEDHIA ANIMASI FLASH SISWA KLAS VIII C SMPN I REJOTANGAN, TULUNGAGUNG PDF
SITI NURRO'IF

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEMBANG MACAPAT SISWA KLAS IX A SMP NEGERI 3 KEDUNGWARU KANTHI MODHEL PASINAON THINK TALK WRITE LUMANTAR MEDHIA GAMBAR TAUN AJARAN 2015/2016 PDF
SRI BINTARTI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA LAMBA TUMRAP SISWA KLAS IX G SMP NEGERI 1 PACE KHANTI METODHE CIRC (DIRECT INSTRUCTION) TAHUN AJARAN 2015 – 2016 PDF
SRI KATEMU

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA KANTHI SANDHANGAN SWARA SISWA KELAS VIII B SMPN 3 NGUNUT KANTHI DOLANAN KARTU TEBAK AKSARA TAUN PAMULANGAN 2015/2016 PDF
SRI RUMINI

Articles

Ngupaya Ngundhakake Kaprigelan Migunakake Basa Jawa Krama Kanthi Teknik Talking Stick Tumrap Siswa Kelas  VIII C SMP Negeri 1 Baron Tahun Pamulangan 2015/2016 DOCX
SRI SUPENI

Articles

NGECAKAKE TEKNIK TEKA-TEKI SILANG KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGGUNAKAKE RAGAM BASA KRAMA SAJRONE KATRAMPILAN WAWANCARA SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 1 PATIANROWO NGANJUK PDF
SULIKANAH

Articles

MODHEL PASINAON LANGSUNG KANTHI MEDIA VIDEO KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA ENDAH GEGURITAN SISWA KELAS VII A SMPN 2 KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK PDF
INDYAH HERMINIATI

Articles

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS TEKS PAWARTA LUMANTAR MEDHIA FOTO SAWENEHE KAGIYATAN  SISWA KLAS VII D SMPN SUKOMORO TAUN PAMULANGAN 2015/ 2016 PDF
SURYANI

Articles

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA MAWA PASANGAN (KA,TA, LA) SISWA KELAS VIII G SMPN 5 TULUNGAGUNG PDF
SUSILA ANINGSIH

Articles

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NGGUNAKAKE RAGAM BASA KRAMA SAJRONE  WAWANCARA LUMANTAR METODHE ROLE PLAYING SISWA KELAS 8A ING SMPN 5 TRENGGALEK PDF
TUTIK PURNOMO RESTYANI

Articles

UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEMBANG PUCUNG LUMANTAR MEDHIA GAMBAR SISWA KELAS IXA SMPN 6 TRENGGALEK TAUN AJARAN 2015/2016 PDF
UPIK DEWANTI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN APRESIASI SASTRA MACA CRITA CEKAK NGANGGO MEDHIA KARTU UKARA RUMPANG TUMRAP SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 1 BAGOR PDF
WAKINI

Articles

MEDHIA KARTU SAJODHO KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA PASANGAN LAN SANDHANGAN KELAS VII-D SMPN 2 BARON TAUN PIWULANGAN 2015/2016 PDF
WINARMI

Articles

NGUNDHAKAKE KAWASISAN APRESIASI TEMBANGMACAPAT SINOMKANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STADSISWA KELAS VIII C SMP WACHID HASYIM 7 SURABAYA TAHUN  AJARAN 2015-2016 PDF
WIWIK WINHARTATIK

Articles

UNDHAKAN KAWASISAN NGARANG  TEMBANG MASKUMAMBANG KANTHI  METODHE DEMONSTRASI KELAS IX B SMP NEGERI 14 MADIUN TAUN 2015 PDF
YOHANA LILIS SURYANI


ISSN: 2252-5777