Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 "BATIK JONEGOROAN" ING DESA PRAYUNGAN, SUMBEREJO, BOJONEGORO (Tintingan Wujud, Makna, Ekologi Budaya lan Fungsi) Abstract   PDF
ARIS KURNIAWAN
 
Vol 3, No 3 (2016): Volume 3 edisi Yudisium AGRESIVITASSAJRONE CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGITANGGITANESUROSO BC.HK(TINTINGANPSIKOLOGISASTRA) Abstract   PDF
RIZKY NURYANTI
 
Vol 3, No 3 (2018) AJARAN SUFISME SAJRONE SULUK RANCANG Abstract   PDF
IRFAN BACHTIAR C.A
 
Vol 3, No 3 (2016): Volume 3 edisi Yudisium AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG NGOYAK LINTANG ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOHUMANISTIK CARL ROGERS) Abstract   DOC
RINA TRI WIJAYANTI
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL NGLARI WOTING ATI ANGGITANE FITRI GUNAWAN Abstract   DOC
WAHYU NING WIDYADARI
 
Vol 1, No 1 (2017): volume 1 edisi yudisium 2017 Aktualisasi Dhiri Paraga Utama Sajrone Novel Nona Sekertaris Anggitane Suparto Brata (Tintingan Psikologi sastra Abraham maslow) Abstract   PDF
PRAMUDYA NUR HAYATI
 
Vol 3, No 3 (2018) AKTUALISASI DHIRI SAJRONE NOVEL SREPEG TLUTUR ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN PSIKOLOGI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW) Abstract   PDF
ZAKIYATUL FIKRIYAH, LATIF NUR HASAN
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 AKULTURASI BUDAYA LAN SINKRETISME SAJRONING SULUK RESI DRIYA Abstract   PDF
GALIH SETYA POERBAYA
 
Vol 3, No 3 (2018) ALIH KODE LAN CAMPUR KODE SAJRONE PAGELARAN WAYANG KULIT PURWA KANTHI LAKON WAHYU MAKUTHARAMA DENING KI PURBO ASMORO Abstract   PDF
NICHO ARGANATA
 
Vol 1, No 2 (2013): Yudisium II Wisuda ke 77 ALURE CERBUNG "GARISING PEPESTHEN" ANGGITANE SUROSO Bc. Hk : TINTINGAN STRUKTURAL Abstract   PDF
DHEININGGAR GUSTIDA NARISWARI
 
Vol 3, No 3 (2018) AMBISI SAJRONE CERBUNG REBAB GADHING ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) Abstract   PDF
LUTFI NURUL ASRI, DARNI
 
Vol 4, No 4 (2018) AMBISI SAJRONE NOVEL ONTRAN - ONTRAN SARINEM ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) Abstract   PDF
HENINDHAR AMROH, SUKARMAN
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 ANALISIS SALAHE BASA SAJRONE KARANGANE SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 6 SURABAYA TAUN AJARAN 2012/2013 Abstract   DOC
DESI DWI HARTATI
 
Vol 1, No 2 (2013): Yudisium II Wisuda ke 77 ANALISIS WACANA KRITIS BUDAYA NEMBANG MACAPAT ING KUTHA SURABAYA Abstract   PDF
ARIF FIRANATA KUSUMA
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO Abstract   PDF
ADITA GALIH SETYOKO
 
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 edisi Yudisium 2017 ANALISIS WUJUD LAN GUNA SAJRONE PACATURAN RADHIO AMATIR ING KABUPATEN MADIUN Abstract   DOCX
SETIAJI ANGGORO PUTRO
 
Vol 6, No 1 (2019) ASAL-USUL DUMADINE ARAN DESA ING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO Abstract   PDF
NEILA NUR SAVITRI
 
Vol 3, No 3 (2018) ASPEK EKOLOGIS SAJRONE ANTOLOGI GURITAN BAKAL TERUS GUMEBYAR ANGGITANE SUCI HADI SUWITA (TINTINGAN EKOKRITIK GREG GARRARD) Abstract   PDF
AFFRIDA MITA RATNA SARI, BAMBANG PURNOMO
 
Vol 5, No 5 (2018) ASPEK EKOLOGIS SAJRONE NOVEL GEGER WONG NDEKEP MACAN ANGGITANE HARI SOEMOYO (TINTINGAN EKOKRITIK GREG GARRARD) Abstract   PDF
LAILA FAJRIYATIN ASSADIYAH, BAMBANG PURNOMO
 
Vol 2, No 3 (2014): Yudisium III Wisuda ke 81 ASPEK FILOSOFIS CERGAM (CERITA GAMBAR) ASMARA PEGAT JIWA ANGGITANE ARIPURNA Abstract   PDF
JAYATRI SETYORINI
 
Vol 2, No 3 (2014): Yudisium III Wisuda ke 81 ASPEK FOLKLORIK PANJI SAJRONE KIDUNG WANGBANG WIDEYA(Tintingan Struktural Naratif) Abstract   PDF
EVA CAHYANING TYAS
 
Vol 3, No 2 (2015): Yudisium II Wisuda ke 83 ASPEK KESEJARAHAN SAJRONE SERAT NITIK SULTAN AGUNG Abstract   DOC
YOLAND PRAHASTYA FIONERITA
 
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 edisi Yudisium 2017 Aspek Moral Sajrone Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir Anggitane J.F.X. Hoery Abstract   DOC
SARTIKA JULIA DWIJAYANTI
 
Vol 2, No 1 (2014): Yudisium I Wisuda ke 79 ASPEK PRAGMATIK BASA DAGELAN KIRUN LAN SANDIRANA Abstract   PDF
ARDIAN KURNIANTO
 
Vol 3, No 3 (2017): volume 3 edisi yudisium 2017 ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA SAJRONE HUMOR ING MEDHIA SOSIAL KETAWA.COM Abstract   PDF
NUR HIDAYATUL FAHRI
 
1 - 25 of 537 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2252-5777