Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 "BATIK JONEGOROAN" ING DESA PRAYUNGAN, SUMBEREJO, BOJONEGORO (Tintingan Wujud, Makna, Ekologi Budaya lan Fungsi) Abstract   PDF
ARIS KURNIAWAN
 
Vol 3, No 3 (2016): Volume 3 edisi Yudisium AGRESIVITASSAJRONE CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGITANGGITANESUROSO BC.HK(TINTINGANPSIKOLOGISASTRA) Abstract   PDF
RIZKY NURYANTI
 
Vol 3, No 3 (2018) AJARAN SUFISME SAJRONE SULUK RANCANG Abstract   PDF
IRFAN BACHTIAR C.A
 
Vol 3, No 3 (2016): Volume 3 edisi Yudisium AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG NGOYAK LINTANG ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOHUMANISTIK CARL ROGERS) Abstract   DOC
RINA TRI WIJAYANTI
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL NGLARI WOTING ATI ANGGITANE FITRI GUNAWAN Abstract   DOC
WAHYU NING WIDYADARI
 
Vol 1, No 1 (2017): volume 1 edisi yudisium 2017 Aktualisasi Dhiri Paraga Utama Sajrone Novel Nona Sekertaris Anggitane Suparto Brata (Tintingan Psikologi sastra Abraham maslow) Abstract   PDF
PRAMUDYA NUR HAYATI
 
Vol 3, No 3 (2018) AKTUALISASI DHIRI SAJRONE NOVEL SREPEG TLUTUR ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN PSIKOLOGI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW) Abstract   PDF
ZAKIYATUL FIKRIYAH, LATIF NUR HASAN
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 AKULTURASI BUDAYA LAN SINKRETISME SAJRONING SULUK RESI DRIYA Abstract   PDF
GALIH SETYA POERBAYA
 
Vol 10, No 1 (2020) ALIH KODE LAN CAMPUR KODE SAJRONE CERAMAH EMHA AINUN NAJIB (CAK NUN) KANTHI TEMA GUYUB RUKUN TANGGAL 30 DESEMBER 2017 ING BRATANG SURABAYA Abstract   PDF
YUNI ARTA YUDA WICAKSANA, UDJANG PAIRIN
 
Vol 3, No 3 (2018) ALIH KODE LAN CAMPUR KODE SAJRONE PAGELARAN WAYANG KULIT PURWA KANTHI LAKON WAHYU MAKUTHARAMA DENING KI PURBO ASMORO Abstract   PDF
NICHO ARGANATA
 
Vol 1, No 2 (2013): Yudisium II Wisuda ke 77 ALURE CERBUNG "GARISING PEPESTHEN" ANGGITANE SUROSO Bc. Hk : TINTINGAN STRUKTURAL Abstract   PDF
DHEININGGAR GUSTIDA NARISWARI
 
Vol 3, No 3 (2018) AMBISI SAJRONE CERBUNG REBAB GADHING ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) Abstract   PDF
LUTFI NURUL ASRI, DARNI
 
Vol 4, No 4 (2018) AMBISI SAJRONE NOVEL ONTRAN - ONTRAN SARINEM ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) Abstract   PDF
HENINDHAR AMROH, SUKARMAN
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 ANALISIS SALAHE BASA SAJRONE KARANGANE SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 6 SURABAYA TAUN AJARAN 2012/2013 Abstract   DOC
DESI DWI HARTATI
 
Vol 1, No 2 (2013): Yudisium II Wisuda ke 77 ANALISIS WACANA KRITIS BUDAYA NEMBANG MACAPAT ING KUTHA SURABAYA Abstract   PDF
ARIF FIRANATA KUSUMA
 
Vol 1, No 3 (2013): Yudisium III Wisuda ke 78 ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO Abstract   PDF
ADITA GALIH SETYOKO
 
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 edisi Yudisium 2017 ANALISIS WUJUD LAN GUNA SAJRONE PACATURAN RADHIO AMATIR ING KABUPATEN MADIUN Abstract   DOCX
SETIAJI ANGGORO PUTRO
 
Vol 6, No 1 (2019) ASAL-USUL DUMADINE ARAN DESA ING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO Abstract   PDF
NEILA NUR SAVITRI
 
Vol 3, No 3 (2018) ASPEK EKOLOGIS SAJRONE ANTOLOGI GURITAN BAKAL TERUS GUMEBYAR ANGGITANE SUCI HADI SUWITA (TINTINGAN EKOKRITIK GREG GARRARD) Abstract   PDF
AFFRIDA MITA RATNA SARI, BAMBANG PURNOMO
 
Vol 5, No 5 (2018) ASPEK EKOLOGIS SAJRONE NOVEL GEGER WONG NDEKEP MACAN ANGGITANE HARI SOEMOYO (TINTINGAN EKOKRITIK GREG GARRARD) Abstract   PDF
LAILA FAJRIYATIN ASSADIYAH, BAMBANG PURNOMO
 
Vol 2, No 3 (2014): Yudisium III Wisuda ke 81 ASPEK FILOSOFIS CERGAM (CERITA GAMBAR) ASMARA PEGAT JIWA ANGGITANE ARIPURNA Abstract   PDF
JAYATRI SETYORINI
 
Vol 2, No 3 (2014): Yudisium III Wisuda ke 81 ASPEK FOLKLORIK PANJI SAJRONE KIDUNG WANGBANG WIDEYA(Tintingan Struktural Naratif) Abstract   PDF
EVA CAHYANING TYAS
 
Vol 3, No 2 (2015): Yudisium II Wisuda ke 83 ASPEK KESEJARAHAN SAJRONE SERAT NITIK SULTAN AGUNG Abstract   DOC
YOLAND PRAHASTYA FIONERITA
 
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 edisi Yudisium 2017 Aspek Moral Sajrone Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir Anggitane J.F.X. Hoery Abstract   DOC
SARTIKA JULIA DWIJAYANTI
 
Vol 2, No 1 (2014): Yudisium I Wisuda ke 79 ASPEK PRAGMATIK BASA DAGELAN KIRUN LAN SANDIRANA Abstract   PDF
ARDIAN KURNIANTO
 
1 - 25 of 572 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2252-5777