JURNAL NOVUM
VOL 1 No 1 (2017)

  • R. Aufar Dhani Hikmawan
  • Roikhatul Miskil J.