Vol 2, No 2 (2014)

Volume 2 No.02

Table of Contents

Articles

Novita Carolina
Luthfiyah Nurlaela
Sri Retna Pratiwi
Yektiono Yektiono
Purwanto Eko Saputro
Prasetyo Dono Saputro
Heru Arizal
Nurulita Imansari, I.G.P Asto Buditjahjanto
Wachid Yahya