NILAI-NILAI ETIKA SAJRONE SERAT SANA-SUNU KARYA YASADHIPURA II

RIO ASTRA, SURANA

Abstract


Naskah Serat Sana-sunu kalebu sawijine Sastra Jawa Anyar, sing ditulis nganggo aksara jawa lan
nggunakake basa Jawa Anyar, Sajrone isine Serat Sana-sunu kasebut akeh banget sing ngandharake ngenani
nilai-nilai Etika, Naskah iki minangka serat sing isine ngenani piwulangan kang becik cundhuk banget karo
prinsip Agama, Etika urip bermasyarakat lan Etika kawicaksanaan urip.
Andharan kasebut nggambarke undherane panliten yaiku: (1) Kepriye wujud, Deskripsi, lan isi
sajrone Serat Sana-sunu, (2) Kepriye Nilai-nilai Etika minangka prinsip beragama, Etika panguripan
bermasyarakat lan Etika kawicaksanan urip sajrone Serat Sana-sunu karya Yasadipura II. Salaras karo
undherane panliten mau. Tujuwan panliten iki yaiku: (1) Kanggo ngandharake wujud, isi lan deskripsi
sajrone Serat Sana-sunu. (2) Ngandharake Nilai-nilai Etika minangka prinsip beragama, etika panguripan
bermasyarakat lan etika minangka kawicaksanaan urip sing ana ing sajrone Serat Sana-sunu karya
Yasadipura II. Karya seni jinis Tembang Macapat, bisa dideleng ngenani ekpresi pangrasa, pikiran lan
imajinasi para penyair sing nyoba ngungkapake pangrasane kanthi wujud tulisan lan asil karya sastra.
Tembung-tembung sing wigati : Nilai-nilai Etika, Prinsip Bergama, Etika panguripan bermasyarakat,
Kawicaksanan urip.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.