PERJUWANGANE WANITA SAJRONE NOVEL KATRESNAN ANGGITANE SOERATMAN SASTRADIHARJA LAN NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN ANGGITANE ABIDAH EL KHALIEQY (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN)

KURNIA RAHMAWATI, DARNI

Abstract


Abstrak

Novel “Katresnan” anggitane Soeratman Sastradihardja lan novel “Perempuan Berkalung Sorban” anggitane Abidah El Khalieqy nyritakake ngenani perjuwangan wanita kang ngalami diskriminasi lan kepengin owah saka kahanan kasebut. Kaloro novel kasebut nduweni cara kang beda-beda anggone merjuwangake hake saengga novel kasebut bisa ditliti kanthi kajian sastra bandhingan. Kajian sastra bandhingan kang digunakake luwih nengenake ngenani afinitas kanthi tema perjuwangan wanita. Ancase pantliten iki ana telu, yaiku 1) Ngandharake dhiskriminasi kang diadhepi Paraga Utama sajrone novel Katresnan lan novel Perempuan Berkalung Sorban, 2) Ngandharake perjuwangan paraga utama wanita sajrone novel Katresnan lan novel Perempuan Berkalung Sorban, lan 3) Ngandharake pepalang kang diadhepi paraga utama sajrone novel Katresnan lan novel Perempuan Berkalung Sorban.

Metodhe panliten kang digunakake sajrone panliten iki yaiku metodhe panliten deskriptif kualitatif komparatif. Metode kasebut digunakake kanggo mbandhingake rong novel kang dipunjerake marang unsur afinitas ngenani bab perjuwangan wanita. Sumber dhata saka panliten iki yaiku novel “Katresnan” lan “PBS”. Dhata sajrone panliten iki yaiku tetembungan, ukara, lan wacana kang ana gegayutane karo perjuwangan wanita. Teknik ngumpulake dhata saka panliten iki yaiku arupa metodhe pustaka.

Asiling panliten iki diperang dadi telu. Sepisan, diskriminasi sajrone novel “Katresnan” ditindakake kulawargane dhewe lan arupa anane wewatesan kanggo wanita anggone nggayuhi apa kang dadi impene dene novel “PBS” ditindakake kulawarga lan masyarakat sakupenge arupa ngasorake tingkat pendhidhikan, diskriminasi kasebut uga arupa ngasorake drajad wanita. Kapindho, perjuwangan sajrone novel “Katresnan” ditindakake kanthi cara sabar lan menehi pangerten marang kulawargane dene novel “PBS” ditindakake kanthi cara sabar lan wani medharake uneg-unege sing miturute ora cocog karo kekarepane. Katelu, pepalang sajrone novel “Katresnan” mung subordinasi tumrap wanita amarga sajrone kulawargane kasebut nganut budaya Jawa kang luwih nengenake priya tinimbang wanita dene novel “PBS” ana telu yaiku subordinasi, stereotipe, lan kekerasan tumrap wanita.

Tembung-tembung wigati: perjuwangan wanita, diskriminasi
Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.