REFERENSI SAJRONE ANTOLOGI TULISAN CEKAK “DAMAR UBLIK” ANGGITANE DODIK PRIYAMBADA

ANDRI PAMUNGKAS, UDJANG PAIRIN

Abstract


Abstrak

Referensi tuwuh ana sajrone wacana ing saben seratan, kalebu ing antologi tulisan cekak “Damar Ublik” anggitane Dodik Priyambada iki. Referensi minangka panuduh marang tembung, tetembungan, ukara, utawa liyane sing nyengkuyung pamangune tetembungan utawa ukara sing ana sajrone wacana. Sajrone panliten iki ngandharake ngenani wujud lan panggunane referensi sajrone antologi tulisan cekak “Damar Ublik” anggitane Dodik Priyambada. Referensi yaiku wujud pangiket basa leksikal minangka salah siji perangan saka kohesi sing kadeleng adhedhasar piranti wacana. Referensi iki kawedhar nganggo teori transformasi generatif sing diandharake dening Noam Chomsky sing ngandharake ngenani wujud, guna, lan kalungguhane tetembungan sajrone ukara.

Panliten iki kalebu jinis panliten dheskriptif kualitatif sing nduweni sipat singkronis. Dhata sing asilake arupa tetembungan sing ana sajrone antologi tulisan cekak “Damar Ublik” anggitane Dodik Priyambada sing diandharake kanthi cara informal sing nyuguhake arupa analisis adhedhasar wujud, guna, lan kalungguhane dhata sajrone ukara sing kapilih. Banjur dhata kasebut diolah kanthi metodhe dheskriptif lan disuguhake kanthi cara informal.

Asil panliten iki yaiku merang referensi adhedhasar sipat lan wujude, saengga nuwuhake sanga (9) perangan. Perangan-perangan kasebut yaiku referensi asipat anafora kanthi wujud pronomina persona, referensi asipat anafora kanthi wujud pronomina nonpersona, referensi asipat anafora kanthi wujud demonstratif, referensi asipat katafora kanthi wujud pronomina nonpersona, referensi asipat katafora kanthi wujud demonstratif, referensi asipat katafora kanthi wujud komparatif, referensi asipat eksofora kanthi wujud pronomina persona, referensi asipat eksofora kanthi wujud pronomina nonpersona, lan referensi asipat eksofora kanthi wujud demonstratif.

Tembung wigati: referensi, transformasi generatif, lan antologi tulisan cekakFull Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.