KASATRIYAN ING CRITA RAKYAT PENDHEKAR ALAS TUTUPAN ANGGITANE KI SUDADI (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)

NOPIYARINI WAHYUNINGRUM, SRI SULISTIANI

Abstract


ABSTRAK

Kasatriyan mujudake watek kang nuduhake bebuden luhur lan saguh mbelani bangsa lan negarane. Crita rakyat Pendhekar Alas Tutupan (PAT) anggitane Ki Sudadi ngandharake wujud kasatriyan lan gegayutane ing kasunyatan. Underane panliten yaiku: (1) Kepriye struktur crita rakyat PAT, (2) Kepriye wujud kasatriyan sajrone crita rakyat PAT, (3) Kepriye gayutane kasatriyan sajrone crita rakyat PAT ing kasunyatan. Tujuwane panliten yaiku kanggo ngandharake struktur crita rakyat PAT, ngandharake wujud kasatriyan sajrone crita rakyat PAT, lan ngandharake gayutane kasatriyan sajrone crita rakyat PAT ing kasunyatan. Paedahe panliten iki antarane yaiku ngrembakakake panliten sastra Jawa, nambahi kawruh tumrap pamaca, lan kanggo referensi panliti liyane.

Panliten iki nggunakake tintingan sosiologi sastra Ian Watt. Metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif kualitatif. Sumber dhata panliten arupa crita rakyat PAT. Dhata panliten awujud ukara kutipan saka crita rakyat PAT. Tata cara nglumpukake dhata yaiku kanthi teknik pustaka, dene teknik analisis dhatane kanthi metodhe hermeunetika. Asile panliten iki yaiku struktur crita rakyat kanthi tema kasatriyan, alur maju, latar sosial nggambarake kepriyayian lan tulung-tinulung. Wujud kasatriyan yaiku, (1) tanggon, (2) tangguh, (3) gedhe pangapura, (4) optimis, (5) wicaksana, (6) welas asih, (7) iklas, (8) nasionalisme, (9) amanah, lan (10) pedhuli marang liyan. Wujud kasatriyan sajrone crita rakyat PAT umume padha karo ing kasunyatan, mung bae jaman saiki kurang ditrepake.

Tembung wigati: kasatriyan, crita rakyat, sosiologi sastra


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.