Intensitas Adjektifa Warna sajrone Basa Jawa

SHINTA PUTRI ANGGRAENI, SURANA

Abstract


Abstrak

Makna intensional iki minangka salah sawijine makna kang ngrembug ngenani samubarang kang dibangetake utawa bisa diwastani yen makna intensional kuwi makna sing mbangetake. Makna intensional iki bisa diperang dadi akeh perangan, kayata ngenani bab warna, rasa, bentuk, ukuran, lan watak. Salah sawijine perangan kasebut yaiku ngenani bab warna. Warna iki nduweni pangerten coraking rupa. Tembung warna ing basa Jawa iki ana putih, ireng, abang, biru, kuning, lan ijo. Saben-saben warna kuwi nduweni sipat lan tingkatan kang rena-rena. Tembung sipat iki disebut adjektiva, dene tingkatan disebut intensitas. Intensitas uga bisa diarani tingkatan kang luwih utawa mbangetake. Underan Panliteniki 1)Apa wae jinise intensitas adjektiva warna adhedhasar warna dhasare ing Basa Jawa?; 2)Apa jinise makna intensitas adjektiva warna adhedhasar leksikotaktis ing Basa Jawa? 3)Apa jinise makna intensitas adjektiva warna adhedhasar fonotaktis ing Basa Jawa?. Ancase Panliten 1)Ngandharake jinise adhedhasar wujud intensitas adjektiva warna ing Basa Jawa; 2)Ngandharake owah-owahane teges intensitas adjektiva warna ing Basa Jawa. Teori sing digunakake ing panliten iki yaiku semantic makna intensional, intensitas, adjektiva, lan warna. Dhatane panliten iki yaiku cecaturan utawa tulisan kang ngemu makna adjektiva warna. Tatacarane njlentrehake dhata kanthi cara nylarasake karo teori sing ana, lan dhiskusi karo kanca, pembimbing, lan liya-liyane. Asile panliten iki yaiku perangane intensitas adjektiva warna adhedhasar warna dhasar yaiku ana lima : 1) Netral, 2) Negatif, 3) Positif, 4) Superlatif, 5) Eksesif. Asil keloro yaiku perangane intensitas adjektiva warna adhedhasar wujude ana loro, intensitas adjektiva warna leksikotaktis lan fonotaktis.

Tembung wigati : warna, abang, biru, putih, ijo, kuning, soklat, ireng

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.