PENGEMBANGAN MEDHIA MONOPOLI JAWA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA JAWA NGANGGO AKSARA MURDA SISWA KELAS VIII SMPN 1 DLANGGU MOJOKERTO TAUN AJARAN 2018/2019

DWI CAHYO MAULUDIN, SRI WAHYU WIDAYATI

Abstract


ABSTRAK
Sajrone piwulangan basa ana patang katrampilan kang kudu dikuwasani dening siswa yaiku nyemak, wicara, maca, lan nulis. Nulis minangka salah sawijine katrampilan basa kang ora gampang disinaoni tanpa anane gladhen kang ajeg, tuladhane nulis aksara Jawa mligine aksara Murda. Adhedhasar wawancara kaliyan guru basa Jawa, siswa isih kurang mangerteni pasinaon basa Jawa mligine aksara Murda amarga kurang narik kawigatene siswa. Mula saka iku mbutuhake anane medhia pasinaon. Medhia kang dipilih kanggo ngundhakake kawasisan nulis aksara Jawa nganggo aksara murda siswa kelas VIII SMP 1 Dlanggu, yaiku medhia monopoli Jawa.

Underan panliten iki yaiku (1) kepriye proses pengembangan medhia monopoli Jawa, (2) kepriye efektivitase medhia monopoli Jawa, lan (3) kepriye tanggapane siswa marang medhia monopoli Jawa. Ancase panliten iki yaiku (1) ngandharake proses pengembangan medhia monopoli Jawa, (2) ngandharake efektivitase medhia monopoli Jawa, lan (3) ngandharake tanggapane siswa marang medhia monopoli Jawa.

Panliten iki kalebu panliten pengembangan adhedhasar modhel R&D lan dhesain panliten quasi eksperimen. Populasi panliten kelas VIII SMPN 1 Dlanggu lan kanthi teknik purposif ditemtokake kelas VIII-F minangka kelas eksperimen lan kelas VIII-J minangka kelas kontrol.

Asil panliten nuduhake, yen validhasi materi layak kanthi persentase 92,5% lan validhasi medhia layak kanthi persentase 97,5%. Saka itungan reliabilitas instrumen tes kanggo panliten 1 lan 2 dinyatakake reliabel saengga layak digunakake kanggo ngukur efektivitas medhia monopoli Jawa. Efektivitas medhia monopoli Jawa diweruhi kanthi mbandhingake asil pasinaon siswa ing kelas eksperimen lan kelas kontrol. Panliten 1 ngasilake thitung (kelas eksperimen) = 7,653 ³ ttabel (0,05 db= 31) = 2,05 £ thitung (kelas kontrol) = 2,269 ³ ttabel (0,05 db= 31) = 2,05. Pambandhingan asil kelas eksperimen lan kontrol ngasilake thitung = 7,32

³ ttabel (0,05 db = 62) = 2,05. Panliten 1 iki nuduhake H0 “ditolak” lan Ha “ditampa” kang tegese ana pambeda kang signifikan. Panliten 2 ngasilake thitung (kelas eksperimen) = 3,298 ³ ttabel (0,05 db= 31) = 2,05 £ thitung (kelas kontrol) = 7,536 ³ ttabel (0,05 db= 31) = 2,05. Pambandhingan asil kelas eksperimen lan kontrol ngasilake thitung = 2,78 ³ ttabel (0,05 db = 62) = 2,05. Asil iki nuduhake yen panliten 2 uga nuduhake H0 “ditolak” lan Ha “ditampa” kang tegese ana pambeda kang signifikan. Panliten I kelas eksperimen nduweni biji 81,25% lan kelas kontrol 15,63% lan ing panliten II kelas eksperimen nduweni biji 87,5% lan kelas kontrol 53,13%. Adhedhasar katuntasan kasebut bisa dimangerteni anane undhak-undhakan asil pasinaon saka panliten I lan II. Asil panliten kasengkuyung kanthi asil respon siswa kelas eksperimen sawise nggunakake medhia monopoli Jawa kagolong “apik”, kanthi persentase 84,68%. Asil respon siswa kasebut nuduhake yen panganggone medhia monopoli Jawa layak digunakake sajrone pasinaon nulis aksara Jawa Murda.

Tembung Wigati : Pengembangan, Medhia monopoli Jawa, Aksara Murda


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.