PANGEMBANGAN MEDHIA AUDHIO POP UP BOOK KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI CRITA RAKYAT SMP NEGERI 17 SURABAYA

IING EKA CITRA RUSDIRA, SRI SULISTIANI

Abstract


Abstrak

Materi ajar wigati banget sajrone pasinaon Basa Jawa, mula minangka guru kudu pinter-pinter anggone nata materi ajar mau supaya bisa narik kawigatene kang njalari siswa seneng marang piwulangan, mligine bab crita rakyat. Salah sijine cara kanggo biyantu siswa nggundakake kawasisan ngapresiasi crita rakyat kanthi pangembangan medhia Audhio Pop-Up book.

Underan ing panliten iki yaiku (1) Kepriye proses pengembangan medhia Audhio Pop- Up book tumrap kelas VII SMPN 17 Surabaya, (2) Kepriye efektivitas medhia Audhio Pop-Up book tumrap siswa kelas VII SMPN 17 Surabaya, (3) Kepriye respons siswa kelas VII SMPN 17 Surabaya tumrap medhia Audhio Pop-Up book. Ancas ing panliten iki yaiku ngandharake proses pengembangan medhia Audhio Pop- Up book, ngandharake efektivitas medhia Audhio Pop-Up book, lan ngandharake respon siswa tumrap medhia Audhio Pop-Up book. Manfaat panliten iki yaiku supaya guru bisa kreatif ngembangake medhia pasinaon, supaya siswa luwih gampang mahami materi ajar crita rakyat, lan supaya sekolah bisa ningkatake mutu pendhidhikane.

Pola pangembangan kang digunakake rancangane Sadiman kang dimodhifikasi saka pangembangane Sugiyono, yaiku (1) nganalisis kabutuhan siswa, (2) ngrumusake tujuwan pasinaon (intstructional objective) kanthi oprasional kang khas, (3) ngrumusake pokok materi kanthi rinci kang nyengkuyung kagayuhe tujuwan, (4) ngembangake piranti lan pangukur kasile pasinaon, (5) nulis naskah materi, (6) nganakake tes lan revisi. Ana saperangan langkah kang kudu ditindakake kanggo ngembangake medhia. Tahap kang kawiwitan yaiku nganalisis kabutuhan siswa lan karakteristik siswa. Sadurunge nganalisis masalah luwih dhisik ngumpulake dhata-dhata masalah kang dialami siswa sajrone pasinaon teks crita rakyat. Dhesain panliten kang digunakake yaiku quasi eksperimen. Sampel kang kapilih, yaiku kelas VII E minangka kelas uji instrument, kelas VII A minangka kelas kontrol, lan kelas VII G minangka kelas eksperimen.

Asil panliten saka validhator materi kanthi persentase 94,28% lan validhator medhia kanthi persentase 82,5% menehi dudutan yen materi kang kakembangake dadi medhia audio pop-up book dadi bahan ajar kang layak digunakake ing pasinaon.

Efektifitas medhia audhio Pop-up book diweruhi saka asil pasinaon siswa ing kelas eksperimen lan kelas kontrol. Uji Coba 1 ngasilake thitung kelas eksperimen 18,27 dene kelas kontrol 11,31 tegese ana pambeda antarane kelas eksperimen kang nggunakake medhia lan kelas kontrol kang ora nggunakake medhia. Pambandhing asil pre-test lan post-test kelas eksperimen lan kelas kontrol ngasilake thitung = 3,054 ≥ ttabel (0,05 db = 74) = 1,666. Asil iki nuduhake yen ana pambeda kang signifikan. Kanthi tembung liya yen Uji Coba 1 iki nuduhake H0 ditolak lan Ha ditampa. Uji Coba 2 ngasilake thitung kelas eksperimen 20,09 lan kelas kontrol 2,5. Pambandhing asil pre-test lan post-test kelas eksperimen lan kelas kontrol ngasilake thitung = 12,341 ≥ ttabel (0,05 db = 74) = 1,666. Asil iki nuduhake yen ana pambeda kang signifikan. Kanthi tembung liya yen Uji Coba 2 iki nuduhake H0 ditolak lan Ha ditampa. Asil saka uji efektivitas panganggone medhia audhio pop-up book bisa mangaribawani tumrap kawasisan siswa kelas VII SMPN 17 Surabaya sajrone ngapresiasi crita rakyat.

Asil respon siswa kelas VII-G kang minangka kelas eksperimen, sawise nggunakake medhia audhio Pop-up book kagolong “apik”, kanthi persentase 96,2%. Asil respon siswa kasebut bisa didudut yen panganggone medhia audhio Pop-up book layak digunakake kanggo ngundhakake kawasisan siswa ngapresiasi crita rakyat.

Tembung Wigati : pangembangan, medhia, audhio pop-up book, kawasisan, ngapresiasi, crita rakyat


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.