PENGEMBANGAN MEDHIA FLASH FOTO CRITA SINAMBUNG KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEKS DHESKRIPSISISWA KELAS VII SMPNEGERI 1 KEDUNGPRING, KABUPATEN LAMONGAN TAUN AJARAN 2018/2019

DYAH AYU PURWANING SUMINAR, SRI WAHYU WIDAYATI

Abstract


ABSTRAK

Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kedungpring Lamongan sajrone piwulangan nulis teks dheskripsi isih kurang. Adhedhasar asil observasi lan asil analisis kabutuhan siswa antuk rata-rata 2,27 kang kalebu isih kurang njangkepi kompetensi. Pengembangan medhia diperlokake banget kanggo ngundhakake kawasisan nulis siswa. Medhia kang dikembangake ing panliten iki yaiku medhia Flash Foto Crita Sinambungkanggo ngundhakake katrampilan nulis teks dheskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kedungpring, Kabupaten Lamongan.

Underan saka panliten iki, yaiku (1) Kepriye proses pangembangan medhia Flash Foto Crita Sinambung?, (2) Kepriye efektivitase medhia Flash Foto Crita Sinambung?, (3) Kepriye tanggapane siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kedungpring Lamongan kanggo panganggone medhia Flash Foto Crita Sinambung minangka medhia pasinaon?. Ancas saka panliten iki, yaiku (1) Proses pangembangan medhia Flash Foto Crita Sinambung, (2) Efektivitase medhia Flash Foto Crita Sinambung, (3) Tanggapane siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kedungpring Lamongan kanggo panganggone medhia Flash Foto Crita Sinambung minangka medhia pasinaon.

Panliten iki kalebu jinis panliten pengembangan. Modhel pengembangan kang digunakake yaiku R&D (Research & Development) adhedhasar proses pengembangan Borg and Gall. Dhesain panliten nggunakake Quasi Eksperimental Design awujud pre-test – post-test control group design. Asil proses pengembangan saka validhator ahli medhia yaiku antuk biji persentase 70% kang ateges kwalitas medhia kagolong “apik”. Asil pambiji saka validhator ahli materi yaiku antuk biji persentase 93% kang ateges isi materi kagolong “apik banget”. Asileefektifitas kelas eksperimen lan kelas kontrol ing panliten I iki antuk titung = 9,36 ≥ ttabel (0,05 db=55) = 2,004. Ateges asil titung kasebut signifikan yen “H0 ditolak” lan H1 ‘ditampa”. Asil panliten IIsaka pre-test lan post-test kelas eksperimen lan kelas kontrol ngasilake titung = 2,437 ≥ ttabel (0,05 db=55) = 2,004. Ateges signifikan, lan bisa didudut yen “H0 ditolak” lan “H1 ditampa”.Dideleng saka asile pambadhing kasebut bisa didudut yen medhia Flash Foto Crita Sinambung bisa ngundhakake katrampilan nulis teks dheskripsi.

Asil tanggapan medhia ing kelas uji instrumen kang antuk rata-rata persentasene 92,2%. Adhedhasar saka asil itungan respon siswa ing kelas uji instrumen kagolong “apik banget”. Asil respon siswa kang kaping pindho yaiku asil saka kelas eksperimen kang rata-rata persentasene 92,3%. Adhedhasar saka asil itungan respon siswa ing kelas eksperimen kagolong “apik banget”. Yen dideleng saka asil respon siswa ing kelas uji instrumen lan kelas eksperimen bisa didudut yen medhia Flash Foto Crita Sinambung apik banget kanggo pasinaon nulis teks dheskripsi, semana uga siswa ngrasa luwih semangat lan seneng anggone nampa materi teks dheskripsi lan bisa luwih kasih anggone nulis teks dheskripsi tinimbang ora nggunakake medhia.

Tembung Wigati : Medhia Flash Foto Crita Sinambung, katrampilan nulis.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.