PENYIMPANGAN MAKSIM KESOPANAN SAJRONE VIDEO YOUTUBE “LUDRUK SARIP TAMBAK OSA” DENING AKUN @UPT. AUDIO VISUAL

YOGA PAMUNGKAS, MURDIYANTO

Abstract


Abstrak

Manungsa sajrone sesambungan marang siji lan liyane mbutuhake sarana kanggo komunikasi kang diarani basa. Pacaturan mujudake sawijine kagiyatan komunikasi, bisa kelakon kanthi apik menawa basa kang dituturake ora nyimpang saka paugeran komunikasi, mligine ing bab kesopanan. Sajrone urip padinan, kadhangkala pawongan asring nindakake tuturan kang nyimpang saka maksim kesopanan. Bab iki manjila kanggo ditliti amarga senajan penyimpangan iku dhewe asipat negatip, kala-kala malah bisa nuwuhake saperangan wujud implikatur kang positip lan nyenengake kayata guyonan. Salahsawijine ing pagelaran Ludruk. Video pagelaran Ludruk kanthi irah-irahan “Sarip Tambak Osa” kang diunggah dening akun Youtube @UPT. AUDIO VISUAL dipilih panliti kanggo nglakokake panliten amarga ing video kasebut akeh wujud tuturan penyimpangan maksim kesopanan kang ngandhut maneka wujud implikatur. Sarta lakon kasebut isih kondhang digelar ing bebrayan Jawa.

Panliten iki kalebu jinis dheskriptif kualitatif, kang asipat sinkronis. Dhata panliten awujud tembung, frasa lan ukara sajrone pacaturan video Ludruk “Sarip Tambak Osa”. Teknik nyemak lan nyathet dinggo ngumpulake dhata kang banjur dianalisis kanthi miwiti saka nyeleksi dhata sing asipat nyimpang saka prinsip kesopanan. Asil analisis dhata diklasifikasikake adhedhasar perangan wujud panyimpangan maksim kesopanan Leech. Banjur dijlentrehake kanthi wujud tuladha kang dianalisis dadi wujud dheskripsi.

Asil saka panliten iki ditemokake nem wujud maksim, yaiku bab (1) kebijaksanaan, (2) kedermawanan, (3) pujian, (4) kerendahan hati, (5) kesepakatan, lan (6) kesimpatian. Kang paling onjo yaiku penyimpangan maksim pujian. Sarta ana rolas wujud implikatur, yaiku (1) ngece, (2) nyatakake rasa ora seneng, (3) ngancem, (4) ngalangi, (5) mrentah, (6) nuturi, (7) nolak, (8) nyanggah, (9) sombong, (10) nyatakake rasa ora sarujuk, (11) guyon, lan (12) nesu. Implikatur kang asring dumadi yaiku implikatur ngece lan guyon dituturake kanthi cara nyacat, ngece lan ngasorake mitratuture.

Tembung kang wigati : Maksim Kesopanan, Penyimpangan Maksim, Implikatur, Pragmatik, Ludruk.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.