TRADHISI MANTEN ING DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO (TINTINGAN ETNOLOGI BUDAYA)

LISTYA RATNANINGTYAS, SUKARMAN

Abstract


ABSTRAK

Tradhisi manten ing desa Margomulyo minangka tradhisi kang ditindakake ing rong dhusun yaiku dhusun Kalimojo lan dhusun Jepang desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Underan panliten iki yaiku (1) kepriye mula bukane (aspek sejarah) anane tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro (2) kepriye tatalaku tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro (3) kepriye ubarampe tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro (4) kepriye makna tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro (5) kepriye wujud komparasi kang ana sajrone tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro (6) kepriye upaya pelestarian tradhisi manten ing desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, kabupaten Bojonegoro.

Ancase panliten yaiku ngandharake mula bukane (aspek sejarah) anane tradhisi manten, tatalaku tradhisi manten, ubarampe tradhisi manten, makna tradhisi manten, wujud komparasi kang ana sajrone tradhisi manten, lan upaya pelestarian tradhisi manten. Konsep lan teori kang gegayutan karo punjering panliten yaiku konsep etnologi budaya. Paedahe panliten iki, diajab bisa dadi referensi tumrap para panliti kabudayan Jawa mligine kabudayan kang awujud upacara manten. Saliyane iku, uga minangka daya tarik kawigaten ing bab panliten lan pasinaon tumrap para pamaos. Panliten iki nggunakake ancangan dheskriptif komparatif kanthi pendekatan budaya. Dhata kasebut asile lumantar methode teknik observasi, wawancara, sarta dhokumentasi.

Asile panliten yaiku nuduhake mula bukane (sejarah) anane tradhisi manten ing desa Margomulyo, tatalaku tradhisi manten, ubarampe tradhisi manten, makna tradhisi manten, wujud komparasi kang ana sajrone tradhisi manten, lan upaya pelestarian tradhisi manten. Adat mantenan Jawa sing ana ing desa Margomulyo asale saka siji sumber sing padha yaiku adat mantenan sing asale saka Kraton Surakarta Hadiningrat. Ananging sajrone proses pangrembakane dumadi maneka warna owah-owahan sing nglairake pambeda saka maneka sisi lan tatacarane. Wujud komparasi kang tuwuh ing tradhisi manten kaperang dadi rong aspek kang beda lan padha. Pepadhan tradhisi manten Jawa ing dhusun Kalimojo lan tradhisi masyarakat Samin ing dhusun Jepang yaiku ing proses sadurunge mantenan padha-padha diwiwiti saka nontoni utawa ing masyarakat Samin diarani nyumuk, lamaran ing masyarakat Samin diarani ngendhek. Pambeda tradhisi manten ana ing tatalaku yaiku upacara sadurunge manten, persiapan tumuju dina manten, upacara mantenan, ubarampe, lan makna sajrone tradhisi manten. Upaya kang ditindakake kanggo nglestarekake tradhisi manten mligine tradhisi manten ing dhusun Jepang, didadekake adicara lan festival budaya kabupaten, kang dibyawarakake lan dikenalke marang masyarakat liya mligine para pamudha lan pamerintah kudu melu nyengkuyung lan menehi surungan anggone nguri-uri kabudayan ing desa Margomulyo.

Tembung wigati: Etnologi budaya, tradhisi manten.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.