ASPEK SEMIOTIS SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN ALAM SAWEGUNG ANGGITANE SUDI YATMANA

NURWULA KUSMIATI

Abstract


 


 


Nurwula Kusmiati


Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa), FBS, UNESA (nurwula@yahoo.co.id)


 


 


Abstrak


Maneka-warna cara digunakake dening panggurit kanggo mujudake ekspresine. Sajroning mujudake ekspresine mau, saben panggurit nduweni cara dhewe-dhewe, gumantung saka kreatifitas anggone ngolah basa lan ngolah rasa. Salah sawijine panggurit kang tansah nengenake olah basa lan olah rasa sarta filsafat eksistensialis sajroning reriptane, yaiku Sudi Yatmana. Anggone mujudake olah basa lan olah rasa mau, lumantar aspek semiotis sajroning guritane.


Gegayutan kalawan andharan mau, prekara kang utama sajroning panliten iki, yaiku (1) Kepriye wujuding struktur guritan? (2) Kepriye wujuding aspek semiotis? (3) Kepriye maknane aspek semiotis? (4) Kepriye titikan filsafat eksistensial-e sajrone Antologi Geguritan AS anggitane Sudi Yatmana?. Katitik saka underaning panliten mau, bisa dijupuk ancasing panliten ing antarane, yaiku (1) Ngandharake wujude struktur guritan, (2) Ngandharake wujude tandha, (3) Ngandharake makna semiotis, (4) Ngandharake pamawas filsafat eksistensial-e Sudi Yatmana sajroning reriptane kanthi irah-irahan Geguritan AS.   Panliten iki nggunakake tinthingan struktural-semiotik kanggo ngrembug prekara basa minangka tandha sajroning guritan. Sacara deskriptif, tinthingan struktural-semiotik adhedhasar pamawas manawa tandha minangka sawijining struktur pamikiring manungsa kang dumadi saka penandha (wujud kang abstrak utawa nyata) kang ana gayutane kalawan petandha (makna utawa konsep).


Panliten iki kalebu panliten kualitatif kang nggunakake tinthingan tembung utawa teks minangka sistem tandha. Antologi Geguritan Alam Sawegung anggitane Sudi Yatmana minangka sumber data kang awujud buku kang kababar ing taun 2010, dumadi saka satus seket wolu (158) irah-irahan guritan lan telung ngatus suwidak sanga (369) kaca kang diterbitake dening elmatera publishing. Metode lan tata cara pangumpuling data, nggunakake metode heuristik lan hermeneutik kanthi cara studi kapustakan kanggo ngumpulake buku kang magepokan kalawan teori sastra mligine ngenani struktur guritan lan prekara semiotik. Asiling panliten mau, wujud aspek semiotis kang ana sajroning guritan-guritan mau lumantar struktur guritan, kaya dene pamilihing tembung (diksi), retorika lan lelewaning basa ing antaranepurwakanthi guru sastra, purwakanthi guru swara, purwakanthi lumaksita, rima mutlak lan rima rata sarta citraan. Pranyata, saliyane aweh kaendahan, panganggone aspek semiotis lumantar struktur guritan mau, bisa najemake wujud tandha (penandha) sarta dhudhahmakna (petandha) sajroning guritan. Saliyane iku, sajroning guritane Sudi Yatmana uga tinemu filsafat eksistensialis kang nuduhake jati dhirine lumantar reriptane kanthi irah-irahan Geguritan Alam Sawegung (Puisi-Puisi Alam Semesta)The Poems of the Existence.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.