CERITA JAMAN REFORMASI SAJRONE CERBUNG NGUDANG ESEME REMBULAN ANGGITANE ESMIET LAN NOVEL 1998 ANGGITANE RATNA INDRASWARI IBRAHIM

FITRA WAHYU CAHYANTI

Abstract


Abstrak


 


Cerita ngenani jaman reformasi kagolong cerita kang wigati lan mirunggan amarga nduweni sesambungan sejarah Indonesia. Amarga wigatine kahanan ing jaman reformasi nyebabake tuwuhe karya sastra Indonesia lan uga ing sastra Jawa kang ngrembug babagan kasebut. Ing sastra Jawa, Esmiet ngrembug ngenani cerita jaman reformasi lumantar cerbung Ngudang Eseme Rembulan (NER). Dene ing sastra Indonesia uga ora keri, Ratna Indraswari Ibrahim novel kanthi irah-irahan 1998. Rong karya sastra iki padha-padha ngrembug ngenani kahanane era reformasi nanging kaloro karya sastra iki nuduhake ciri khas dhewe-dhewe anggone nyritakake. Mula saka kuwi, rong crita iki bakal ditliti nggunakake tintingan sastra bandhingan. Panliten iki nduweni tujuwan kanggo  nggoleki wujud bandhingan gegambarane cerita jaman reformasi sajrone cerbung Ngudang Eseme Rembulan anggitane Esmiet lan novel 1998 anggitane Ratna Indraswari Ibrahim kang gegayutan karo unsur tekstual lan pengaruh. Panliten kang nggunakake tintingan sastra bandhingan iki mujudake panliten kualitatif deskriptif. Asiling panliten nuduhake antarane NER lan 1998 nduweni sesambungan antarane siji lan sijine. Sing mbedakake rong karya sastra iki yaiku saka aspek tekstual lan aspek pengaruh.


 


Abstrak


 


Cerita tentang jaman reformasi termasuk cerita yang penting karena mempunyai hubungan dengan sejarah bangsa Indonesia. Karena begitu pentingnya keadaan jaman reformasi, menyebabkan munculnya karya sastra Indonesia dan juga sastra Jawa yang membahas tentang hal tersebut. Di dalam sastra Jawa, Esmiet membahas tentang cerita pada jaman reformasimelalui cerbung Ngudang Eseme Rembulan (NER. Pada sastra Indonesian juga tak mau kalah, Ratna Indraswari Ibrahim menciptkan novel dengan judul 1998. Kedua karya sastra ini sama-sama membahas tentang jaman reformasi tetapi kedua karya sastra iki menunjukkan ciri khas dari masing-masing. Berangkat dari situ kedua cerita ini bakal dikupas dengan menggunakan tintingan sastra bandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan gambaran cerita jaman reformasi dalam cerbung Ngudang Eseme Rembulan karya Esmiet lan novel 1998 karya Ratna Indraswari Ibrahim yang berhubungan dengan unsur tekstual dan pengaruh. Penelitian yang menggunakan tintingan sastra bandingan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan antara NER dan 1998 mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Yang membedakan kedua karya sastra ini adalah dari aspek tekstual dan pengaruh.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.