Reader Comments

Thuế Tndn Tạm Tính Calico Tips

"Lucille Neumayer" (2020-06-11)


Banner_trang_chu-1024x361.pngĐại Lý Thuế Và Tư Vấn Doanh Nghiệp Dvl
Các quy định được hướng dẫn chi tiết thi hành gồm: người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế. Các trình bày dưới đây chỉ đề cập đến Thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. four. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018 theo luật hiện hành để các bạn nắm rõ hơn. 1 - Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế quy định tại các khoản 1, 2 và three Điều 24 của Luật này.

B) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này. Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

fifty two. Để tránh phải hoàn nhập từng khoản chênh lệch tạm thời, Chuẩn mực này cho phép doanh nghiệp được bù trừ tài sản thuế thu nhập hoãn lại với thuế thu nhập hoãn lại phải trả của cùng đơn vị chịu thuế khi chúng liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại cùng một cơ quan thuế và doanh nghiệp có quyền hợp pháp để bù trừ tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp.

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Thứ nhất là kinh nghiệm của kế toán trong việc xác định cho phí nào được coi là chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thanh toán giữa hai bên thực hiện qua ngân hàng, công ty X có kê khai và nộp thuế nhà thầu cho các khoản phí dịch vụ đã trả cho doanh nghiệp Y của Nhật Bản.

Bởi vậy, pháp luật thuế thu nhập ở các nước thường có những quy định về chế độ ưu đãi, miễn, giảm thuế để bảo đảm chức năng khuyến khích của thuế thu nhập hoặc thực hiện việc áp dụng đánh thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với một số khoản thu nhập chịu thuế để thực hiện các mục tiêu điều tiết.

Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. Từ tổng kết, đánh giá quá trình thực thi chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho rằng, tác động của ưu đãi thuế đối với việc phân bổ nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích còn hạn chế.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. Năm 2008, Trung Quốc cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN đối với các doanh nghiệp trong nước từ 33% xuống 25% và xóa bỏ toàn bộ các quy định phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Nắm được cách tính thuế TNDN, công thức tính thuế TNDN thôi chưa đủ. Bên cạnh đó các khoản chi phí được trừ và không được trừ là 2 nội dung hết sức quan trọng mà kế toán cần phải nắm vững để xác định được chi phí nào là hợp lý, chi phí nào là không hợp lý khi quyết định loại ra khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải đang nộp thuế lợi tức với thuế suất là 25%, nay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 32% mà có khó khăn được áp dụng thuế suất 25% trong thời hạn ba năm, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn ba năm, thực hiện thuế suất 32%.

Số thuế chênh lệch còn lại (là 30 - 8 = 22 triệu đồng) mà doanh nghiệp chậm nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 1 tháng 4 năm 2016) đến ngày thực nộp số thuế này. Trường hợp Luật phí, lệ phí ban hành có quy định khác thì thực hiện quy định tại Luật phí, lệ phí.

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2008 đến hiện nay. Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định nêu trên được tính từ năm được cấp Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao".

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại.

Tại Nghị định 164, các dự án BOT, BTO, BT được đưa vào ngành nghề khuyến khích đầu tư thuộc Danh mục A. Tuy nhiên, để giữ mức ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài không thấp hơn trước, cần phải cho phép các dự án BOT, BTO, BT được hưởng ưu đãi như các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ và tránh mâu thuẫn với các quy định khác, cần đưa các dự án BOT, BTO, BT ra khỏi danh mục A.

Các khoản chi không được trừ bao gồm: Những khoản chi không đáp ứng những điều kiện kể trên; Chi khấu hao với tài sản cố định- dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp áp dung năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 20%. Trong đợt 2, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH bất động sản Thành Ngân nợ hơn 190 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ. Cơ quan này quản lý 254.441 doanh nghiệp đang hoạt động. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Khi công ty mẹ xác định lợi nhuận của công ty con sẽ không được phân phối trong tương lai có thể dự đoán được, thì công ty mẹ không ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Khoản phải nộp hay đã nộp này được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu như một phần của cổ tức, hay lợi nhuận. 3. Bộ Tài chính hướng dẫn về nơi nộp thuế quy định tại Điều này. Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền công, cá nhân cư trú chịu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến với các mức thuế suất từ 5%-35%.

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết đang được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Chương IV Nghị định này.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 15% và 17% nêu trên là tổng doanh thu của năm trước liền kề. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, Chính phủ quy định cụ thể tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng. 2. Cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước hàng tháng theo thông báo của cơ quan thuế.

Nếu đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế, việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước. Tuy nhiên theo Luật hiện hành thì các trường hợp không thành lập mới đều không được ưu đãi thuế.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy, trên 70% nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp xuất phát từ khu vực kinh tế không sử dụng vốn nhà nước mà do khu vực vốn tư nhân và đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao. Đối với người nộp thuế: tình trạng trốn thuế, lậu thuế, gian lận về thuế còn diễn ra, làm thất thu nguồn ngân sách nhà nước, không đảm bảo tính công bằng xã hội.

46. forty one 2. Trường hợp nơi kinh doanh được ủy thác của ủy thác thuế pháp nhân không ở trong nước thì pháp nhân nhận ủy thác thuế pháp nhân tương ứng là pháp nhân nước ngoài. Việc duy trì các lợi ích thuế này giúp thực hiện các mục tiêu quan trọng về củng cố xã hội dân sự, giảm thiểu sự phụ thuộc vào việc cung cấp nhà ở và từ thiện từ chính phủ.

Tổ chức nhận khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học quy định tại điểm này là tổ chức khoa học công nghệ thành lập và hoạt động theo Luật khoa học công nghệ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khác.

three. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Về thu nhập chịu thuế: Luật thuế TNDN hiện hành từng bước mở rộng phạm vi áp dụng đối với các chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. three. Các khoản thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp được hưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, Bộ Tài chính là bộ tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ và hiện nay là Nghị quyết số 02 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo bản tự kê khai hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Điều đó làm mất đi ý nghĩa của chế độ miễn giảm, mục đích điều tiết của thuế TNDN và cào bằng ưu đãi. Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ iframe hoặc được điều chỉnh để không hiển thị thẻ iframe.

5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

Bán hàng: là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng mua vào. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá. Ngoài thái độ phục vụ của công chức thuế ngày càng tận tâm, tận tình với người nộp thuế, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao, cộng đồng doanh nghiệp cũng đánh giá kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế là ngày càng hiệu quả.

2.1. Đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường. Trong tình huống như vậy, tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong kỳ sẽ phát sinh các chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,9 tỷ USD, tăng thirteen%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 122,1 tỷ USD, tăng four,four%. Cơ sở kinh doanh di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ba năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác. Trong đó: Thu nhập tính thuế trong ký tính thuế được tính bằng thu nhập chịu thuế trừ đi phần thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ kết chuyển từ các năm trước. Việc kê khai và nộp thuế GTGT sẽ được thực hiện hàng tháng.

Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản hay một khoản nợ phải trả chưa rõ ràng, ngoại trừ một số trường hợp nhất định cần phải xem xét đến nguyên tắc cơ bản mà chuẩn mực này dựa vào là một doanh nghiệp phải ghi nhận một khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả (tài sản thuế thu nhập hoãn lại) bất cứ khi nào việc thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của một tài sản hay một khoản nợ phải trả làm cho khoản phải nộp thuế thu nhập trong tương lai nhiều hơn (hay ít đi) so với số thuế thu nhập phải nộp trong năm hiện hành nếu việc thu hồi hay thanh toán này không có ảnh hưởng đến thuế thu nhập.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 và Điều thirteen của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất). Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Với những kết quả đã đạt được cho thấy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã rất nỗ lực thực hiện các nghị quyết của Chính phủ. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Luật này tại địa phương mình.

Vì vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa như một công cụ giúp doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý nội bộ cũng như xác định chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp.

Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Bộ trưởng Bộ tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong cả nước.

Bài viết đề cập đến những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó đề xuất những kiến nghị góp phần hoàn thiện sắc thuế này. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ.

Bởi vì, theo chúng tôi hiểu: Chỉ có các tổ chức tín dụng mới được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ cho vay vốn", còn hoạt động cho vay - vay giữa các doanh nghiệp bình thường là hoạt động tài chính riêng lẻ, không thường xuyên và không được coi là hoạt động dịch vụ".

Theo đó, sẽ chấm dứt việc khuyên khích duy trì lợi nhuận ở nước ngoài bằng việc miễn thuế nếu lợi nhuận được chuyển về nước. Thuế TNCN áp dụng đối với thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài của cá nhân cư trú và thu nhập phát sinh ở Việt Nam của cá nhân không cư trú.

Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của Luật này, cơ sở kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế thì được khen thưởng. Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 210 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, thuế TNDN chứa đựng nhiều nội dung miễn, giảm thuế theo mục tiêu và hoàn cảnh kinh tế. Đặc tính đó thể hiện mối tương quan hệ thống giữa thuế giái trị gia tăng - thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng và thuế gián thu - thuế trực thu nói chung.

L) Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế, trừ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập mà tài sản cố định này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước năm 2015: quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ. 2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thí dụ: một số thành phố, thị xã như Việt Trì, Thái Nguyên, Đà Lạt, Bắc Giang thuộc địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư đối với đầu tư nước ngoài, nhưng không thuộc địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư đối với đầu tư trong nước vì đại bộ phận doanh nghiệp trong nước đã và đang hoạt động kinh doanh ở địa bàn đó.

Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Ví dụ Samsung hiện chiếm tới 25% kim ngạch xuất khẩu, thu hút hàng trăm nghìn lao động, ưu đãi dành cho họ là thuế suất 10% trong 15 năm và kéo dài thêm 15 năm.

Mức độ tích cực của các Nhận xét (critiques) và đánh giá sao (từ 1 sao đến 5 sao) chất lượng dịch vụ pháp lý từ khách hàng cũ và Đánh giá của luật sư đồng nghiệp đối với Luật sư. 2- Cơ quan thuế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật này.

Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ one hundred và cơ sở tính thuế 60 là khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 40. Vì vậy, doanh nghiệp ghi nhận một khoản nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả là eleven,2 thể hiện phần thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải nộp khi doanh nghiệp thu hồi được giá trị ghi sổ của tài sản.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. three Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vẫn phản ánh có tình trạng cán bộ thuế không giải đáp chi tiết các thắc mắc về thuế mà chỉ nói chung chung, không đúng vấn đề, và thái độ chưa thân thiện, cởi mở. Khi có sự thay đổi về loại hình kinh doanh có thể dẫn đến bất cập trong quy định pháp luật thuế TNDN.

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, track, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

Nhỏ nhưng có võ", với diện tích và dân số khiêm tốn, Mauritius vẫn vươn lên trở thành quốc gia giàu có bậc nhất châu Phi, được World Financial institution ghi nhận là hình mẫu kinh tế đáng học tập. Đối tượng chịu thuế TNDN là thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác của tổ chức sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế đương nhiên cùng sẽ tạo tâm lý sẵn sàng kinh doanh cho họ. Khi doanh nghiệp kinh doanh tốt thì kinh tế sẽ phát triển và trong đó sự đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách cũng tốt hơn cho dù chúng ta giảm thuế suất.

F) Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Ðiều này. Hãy chọn ngay một Luật sư gần bạn và liên hệ với Luật sư đó để được tư vấn miễn phí. D) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Q) Chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu (5:1) đối với lĩnh vực sản xuất, vượt quá four lần vốn chủ sở hữu (4:1) đối với các lĩnh vực còn lại, riêng các tổ chức tín dụng, ngân hàng thì tỷ lệ này không quá 12 lần vốn chủ sở hữu; đối với một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp đã có quy định của pháp luật về tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư thì thực hiện theo quy định đó.".

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm xem xét và trả lời nhanh chóng của Văn phòng Chính phủ và quý Cơ quan về các vướng mắc chính sách nêu trên. 2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Khác với nhóm ưu đãi về thuế suất là hưởng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường, nhóm ưu đãi về thơi gian miễn giảm thuế vẫn phải chịu mức thuế suất thông thường là 25%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. Nếu tổng số thuế TNDN của các quý thấp hơn quyết toán thuế TNDN 20% mà doanh nghiệp nộp chậm so với thời hạn quy định thì tiền phạt phải nộp tính từ ngày quá hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế còn thiếu.

3. Pháp nhân nước ngoài khi có thu nhập có nguồn gốc trong nước theo quy định tại Điều 138 (thu nhập có nguồn gốc trong nước) giới hạn cả tổ chức không có tư cách pháp nhân mà có hoạt động kinh doanh có thu nhập phát sinh từ nguồn trong nước, pháp nhân nhận ủy thác về thuế thuế pháp nhân hoặc kinh doanh tiền lương hưu thì theo quy định của Luật này có nghĩa vụ phải nộp thuế pháp nhân.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội ma doanh nghiệp được hưởng không phân biệt la đã thu tiền hay chưa thu tiền. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế quy định tại Khoản này.

Có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa - tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài chính, đó là của cải xã hội được biểu hiện dưới hình thức giá trị.

3 - Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che cho người vi phạm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc có hành vi khác vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ bản chất và chức năng của mình nên thuế (trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp) được sử dụng làm công cụ để phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng một số chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được Bộ Tài chính trình Chính phủ và trình Quốc hội cho doanh nghiệp trong nhóm DNNVV được giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 15 - 17%.

Do vậy, việc cập nhật các quy định mới là việc mà kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp cần lưu ý. Cùng điểm lại những điểm chính trong các quy định về thuế TNDN mà doanh nghiệp cần lưu ý trong năm 2019 trong bài viết dưới đây. Trong trường hợp tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý thấp hơn quyết toán Thuế TNDN 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định sẽ phải nộp phạt tiền chậm nộp tính từ ngày quá hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế còn thiếu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong các nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước tăng lên cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển, đầu tư gia tăng, thu nhập của doanh nghiệp và của các nhà đầu tư tăng lên làm cho khả năng huy động nguồn tài chính cho nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng ổn định và vững chắc.

Để thu hồi giá trị ghi sổ a hundred này, doanh nghiệp phải có thu nhập chịu thuế là 100, nhưng chỉ có thể có khấu hao cho mục đích tính thuế là 60. Do vậy, doanh nghiệp sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,2 (28% của forty) khi doanh nghiệp thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản này.

DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 25%. Khi không hoàn thành nhiệm vụ làm khách hàng hài lòng thì MISA có nghĩa vụ phải tự nguyện đền đáp bằng tinh thần và vật chất để mong làm giảm nhẹ sự tổn thương cho khách hàng. 1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

Do đó, để đảm bảo đúng mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, phù hợp với thực tế quản lý, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng, các doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 đến 50 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 17%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực hiện chứng năng điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định. 2. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp. Áp dụng thuế suất đối doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm như: bạch kim , vàng, bạc là 50%.

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10-2019 tăng three,5%, với khu vực kinh tế trong nước tăng eight,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,2%. Thuế thu nhập doanh nghiệp là cụm từ không còn xa lạ trong môi trường kinh tế hiện nay, nhất là đối với các doanh nghiệp đã và đang hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Bên cạnh việc quản lý và thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang là 6.399 tỷ đồng, đạt 71,eighty five% số nợ 2018 chuyển sang; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỷ đồng. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

Đề tài cấp khoa "So sánh pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản", của Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng đã so sánh pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp của ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.

Thuế thu nhập doanh nghiêp là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của chính phủ. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ để đăng ký với cơ quan thuế và thực hiện khi quyết toán thuế.

Do đó, để đảm bảo đúng mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, phù hợp với thực tế quản lý, Bộ Tài chính đề nghị quy định: doanh nghiệp siêu nhỏ (là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp nhỏ và vừa (là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá three tỷ đồng đến 50 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 17%.

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) là các tổ chức hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; DN nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; Tổ chức khác có hoạt động SXKD có thu nhập.

Thứ ba, trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó nữa mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế TNDN.

1. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Xác định doanh thu tính thuế. Đề xuất này sẽ đơn giản hóa rất nhiều cho người nộp thuế, khi họ không bị yêu cầu kê khai thuế hai lần. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Chứ giao phó cho kế toán mà không biết sao cứ thông báo của thuế báo hoài. Hàng hóa nhập khẩu còn phải chịu Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Khi thanh toán nợ phải trả theo giá trị ghi sổ, doanh nghiệp sẽ được giảm lợi nhuận tính thuế trong tương lai của mình với giá trị 100 và do đó thuế thu nhập giảm 28 (28% của one hundred).

four. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Mặt khác việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm từng bước thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo trong sản sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Hải Phòng vốn là một trong số những địa phương có loại đặc sản đặc biệt, được người dân mệnh danh là rồng đất" chính là con rươi. Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán. Đối tượng nộp thuế: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

Hiện nay, để đơn giản thủ tục hành chính, tạo sự minh bạch rõ ràng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, Luật Thuế TNDN đã sửa đổi nhiều quy định để sát với thực tế hơn, đơn giản trong thủ tục kê khai, nộp thuế.

Theo VCCI, việc thay đổi chính sách quá thường xuyên được xem là yếu tố có thể kéo theo sự tốn kém về thời gian và phát sinh thêm nhiều chi phí cho doanh nghiệp như tư vấn pháp luật, nâng cấp phần mềm, thay đổi biểu mẫu… đồng thời doanh nghiệp cũng đối mặt với rủi ro là bị phạt do không nắm được hết những thay đổi trong chính sách, thủ tục về thuế.

Do đó thành viên hợp doanh sẽ được phân chia lợi nhuận từ công ty hợp doanh là thu nhập sau thuế. Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông ở Trung Quốc là 25%.

Các doanh nghiệp FDI vẫn tập trung đầu tư vào những nơi có kết cấu hạ tầng thuận lợi như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh… chiếm 85% tổng số dự án và 67% tổng số vốn đăng ký đầu tư trên cả nước. Luật thuế TNCN đã nói rõ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì phải điều chỉnh.

Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thu nhập khác. C) Bán các tài sản tạo ra thu nhập không chịu thuế như bán trái phiếu chính phủ để mua khoản đầu tư khác tạo ra thu nhập tính thuế.

Đối tượng nộp thuế phải có thu nhập chịu thuế; thu nhập càng cao thì đóng thuế càng nhiều. Cho mục đích tính thuế thu nhập, chi phí bảo hành sản phẩm chỉ được khấu trừ khi doanh nghiệp thanh toán nghĩa vụ bảo hành. Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

7. Pháp nhân ủy thác là pháp nhân được hình thành vào ngày hiệu lực của việc ủy thác thuế pháp nhân liên quan đến pháp nhân ủy thác tương ứng phát sinh hiệu lực (trường hợp hợp đồng ủy thác nhiều dựa trên một điều khoản sẽ là ngày hợp đồng đầu tiên được ký kết; trường hợp ủy thác bên ngoài ủy thác thuế pháp nhân mà tương thích với ủy thác thuế pháp nhân sẽ là ngày có sự tương thích đó).

Quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật thuế TNDN về các thu nhập khác có trường hợp là thu nhập nhưng có trường hợp là doanh thu. 6. Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ.

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá four năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

D) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Tổng doanh thu tính thuế của doanh nghiệp được đăng kí và hoạt động tại Việt Nam có doanh thu trên kỳ tính thuế < 20 tỷ đồng thì doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20%.

Để việc xác định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi phù hợp, Bộ Tài chính kiến nghị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cần quy định cụ thể danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bảo đảm các nguyên tắc: lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được rà soát và xác định phù hợp với chiến lược phát triển vùng, miền và quốc gia trong từng thời kỳ.

2. Quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Lo lắng về việc nếu quy định như vậy vô tình khuyến khích doanh nghiệp duy trì quy mô nhỏ, khó phát huy được lợi thế hiệu quả, cạnh tranh" là hơi thái quá. Đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam thuế suấ từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thi hành các quy định của Luật này.

1. Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, hợp tác xã được áp dụng thuế suất 20%, 15%, 10%. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, nguyên nhân của tình trạng trên là do quy định khu KCN ở địa bàn thuận lợi cũng được hưởng khá nhiều ưu đãi, nên những địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn và những ngành nghề lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư thì không thu hút được vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.

Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 2- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mức thuế suất quy định tại Điều 38 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế".

Đề xuất cải cách thuế mới này bãi bỏ phần lớn các quy định này để làm cho thuế trở nên đơn giản và công bằng hơn đối với mọi gia đình và cá nhân, cho phép hạ thấp hơn nữa mức thuế suất. Thông tư quy định bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) được miễn thuế TNDN.

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp. Thuế TNDN được tính bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các chi phí được phép khấu trừ, sau đó nhân với thuế suất.

2. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. 1.2.2.2. Cấu trúc tổng quát của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thực tế cho thấy rằng luôn tồn tại sự khác nhau giữa các quốc gia trong việc thiết kế mô hình hệ thống pháp luật thuế.

Tuy việc giảm nghĩa vụ này trong ngắn hạn có gây áp lực lên cân đối NSNN nhưng sẽ có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính và về dài hạn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tăng tích tụ, tích lũy, tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu từ thuế TNDN cho NSNN vào những năm sau.

Doanh nghiệp có các dự án trồng rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng tại miền núi, hải đảo và các dự án khác đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 8 năm, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. B) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Chắc chắn không nhà đầu tư nào cứ duy trì quy mô nhỏ để được hưởng ưu đãi thuế, chẳng hạn như có lợi nhuận 10 tỷ đồng chỉ phải nộp 1,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (với thuế suất 15%) trong khi mọi yếu tố về thị trường và các điều kiện cần thiết khác cho phép tăng quy mô kinh doanh và nếu tăng quy mô kinh doanh thì có cơ hội kiếm được a hundred tỷ đồng trước thuế nên sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 20% xong vẫn còn 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo. Tỷ lệ thu phí trước bạ thay đổi từ zero,5% - 15% giá trị mua bán của tài sản (tùy thuộc vào loại tài sản). Với gần forty luật sư và chuyên gia pháp lý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) Kế Toán Hà Nội chia sẻ với mong muốn giúp các bạn nắm vững kiến thức trong phần Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập từ hoạt động SXKD. Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

1.1.2. Các yếu tố cấu thành thu nhập doanh nghiệp Thu nhập doanh nghiệp được thể hiện trên doanh thu và chi phí. Các doanh nghiệp khi nộp thuế TNDN chậm sẽ phải nộp phạt. Nhưng lại bị rằng buộc bởi các văn bản pháp luật về thuế như các thông tư, nghị định của Luật thuế.

10.eight Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang).

Ngoài ra, cũng có thể dẫn đến trường hợp các cơ quan kiểm tra thuế hay kiểm toán "ăn chia" với doanh nghiệp. Khi đã làm hết sức có thể cả về tinh thần và vật chất mà MISA vẫn chưa làm hài lòng khách hàng thì MISA đành phải xin lỗi vì mình chưa đủ năng lực để phục vụ khách hàng.

I. Xác định và nhận dạng các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn giữa Luật thuế và Luật kế toán. Các nguyên tắc này vừa là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thuế, vừa là nền tảng cho việc thể chế hóa bằng pháp luật đối với hệ thống thuế quốc gia.

B) Dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc sẽ thu hồi tài sản đồng thời với thanh toán nợ phải trả. Về xác định thu nhập tính thuế: Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác. Thuế suất thay đổi tùy theo loại tài nguyên và công suất khai thác, cao nhất là 35%.

Nhưng nếu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu quỹ này không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp lại cho ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Trước hết, cần nhấn mạnh và hoan nghênh tinh thần của Dự án luật đã mạnh dạn điều chỉnh thuế suất chung giảm từ mức 25% hiện hành xuống còn 23%; riêng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (đáp ứng ứng hai điều kiện: sử dụng dưới 200 lao động; và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) được áp dụng mức thuế suất 20%.

Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm thuế 50% trong 3 năm tiếp theo.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí, đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. C) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Theo quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang áp dụng mức thuế suất như đối với doanh nghiệp nói chung là 20%.

Tuy nhiên, qua 8 năm thực hiện, Luật thuế lợi tức dần dần bộc lộ nhiều nhược điểm và không còn phù hợp với tình hình kinh tế Việt Namtrong giai đoạn mới: giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mức thuế suất từ 32% - 50% sẽ áp dụng cho những doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

M) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các quan hệ kinh tế đó đã làm nảy sinh phạm trù tài chính. Áp dụng thuế suất 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm ( bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfarm, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí). Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

B) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

Từ năm 2018 các doanh nghiệp sẽ áp dụng mức thuế suất 20% mà không phân biệt mức doanh thu trong năm đạt bao nhiêu. Một số nước châu Á đã giảm thuế suất thuế TNDN để thu hút đầu tư. Từ năm 2009 đến nay, thuế suất thuế TNDN ở Malaysia là 25%. four. Đối với hoạt động khai thác dầu khí có quy định việc hạch toán doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ trong hợp đồng thì thu nhập tính thuế và số thuế phải nộp được xác định bằng ngoại tệ.

Công tác thể chế hóa cũng còn nhiều bất cập, chưa đẩy mạnh tham khảo ý kiến cộng đồng DN, chủ yếu là dựa trên suy xét, phân tích tình hình thực tế và trên cơ sở những mong muốn quản lý của cơ quan nhà nước khi ban hành văn bản pháp luật, nên thiếu tính khách quan, thực tiễn và khả thi thấp.

SB LAW là một trong những công ty luật uy tín tại Việt Nam, được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm và đánh giá rất cao. 12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật. Khảo sát của VCCI cho thấy hệ thống chính sách thuế hiện nay vẫn bị nhiều doanh nghiệp đánh giá là phức tạp.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí cho phép tính trừ các khoản chi tài trợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nghèo, các đối tượng chính sách. Ngoài ra, công dân và tổ chức, hoặc hàng hóa và dịch vụ tùy từng trường hợp, của các thành viên WTO, Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) còn được hưởng các chính sách ưu đãi thuế theo lộ trình và quy định trong các điều ước liên quan.

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp đầy mạnh nghiên cứu khóa học và đối mới công nghệ, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, Luật thuế TNDN có quy định ưu đãi cho doanh nghiệp là Doanh nghiệp được trích % trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

DN có doanh thu từ 4,eight - 50 tỷ rupi được áp dụng mức thuế suất 12,5% đối với phần thu nhập chịu thuế tương ứng với mức doanh thu four,eight tỷ rupi. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước khi biểu quyết toàn bộ, Quốc hội đã thể hiện quan điểm với ba vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, gồm quy định về làm thêm giờ, nghỉ lễ Tết, quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở với tỷ lệ tán thành cao.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại Khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

P) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. three. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp (bao gồm cả dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng,doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối